Publikationer

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 00
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Här kan ni hitta artiklar som våra jurister löpande skriver i olika branschtidningar.

Aktuellt

 • Risk för skadeavgift ger inte upphandlare klagorätt, Upphandling 24 augusti 2017

  2017-08-11

  Sara-Li Olovsson och Angelica Ström, Advokatfirman Delphi, refererar två nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen gällande klagorätt i mål om offentlig upphandling.

   

  För att komma till artikeln klicka här >>

  Stäng
 • Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten

  2017-11-23

  I den absoluta majoriteten av immaterial- och marknadsrättsliga mål yrkar käranden förbud för svaranden att förfoga över en intrångsvara eller -tjänst eller att framföra vissa marknadsföringspåståenden. När marknadsdomstolen nu ersatts av Patent- och Marknadsdomstolarna där marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål kan kumuleras kommer dessa domstolar återkommande att ställas inför frågan hur ett förbud bör formuleras liksom om det är någon skillnad mellan hur ett förbud utformas på marknads- respektive immaterialrättslig grund. 

  Advokat Henrik Bengtsson har bidragit med en artikel i minnesskriften till Marknads domstolen - Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971–2016. I artikeln går Henrik Bengtsson utifrån immaterial- och marknadsrättslig praxis igenom principerna för hur förbud bör utformas inom immaterial- och marknadsrätten.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • CSR-krav i offentlig upphandling, Särtryck ur upphandlingsrättslig tidskrift nr 4, 2017

  2017-11-11

  CSR - eller Corporate Social Resposibility - kan översättas till "företags sociala ansvar" på svenska. Men vad innebär egentligen detta begrepp? Och vad har det med offentlig upphandling att göra?

  CSR - eller Corporate Social Resposibility - kan översättas till "företags sociala ansvar" på svenska. Men vad innebär egentligen detta begrepp? Och vad har det med offentlig upphandling att göra?

  Artikeln är skriven av Senior Associate / Advokat Sara-Li Olovsson.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Är det klart snart? Byggfakta, oktober 2017

  2017-10-26

  Förseningar i byggprojekt är en vanlig företeelse. Orsakerna kan vara många men konsekvensen är alltid merkostnader för inblandade aktörer. Hur ska man agera för att på bästa sätt ta tillvara sina intressen i en förseningssituation? Det är en fråga som branschens samtliga aktörer bör kunna svara på.

  Artikel skriven av Associate Daniel Orrö.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Styrelseansvar i bostadsrättsföreningar, Fastighetsfakta nr 3, 2017

  2017-09-29

  Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är ett förtroendeuppdrag, vilket innebär ett ansvar i förhållande till föreningen. Utöver det uppenbara ansvaret som följer av att förvalta medlemmarnas hem och investering bär varje styrelseledamot ett potentiellt skadeståndsansvar gentemot föreningen. Skadestånd aktualiseras när ledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen vid fullgörandet av styrelseuppdraget. Artikel skriven av Associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Betalningsansvar för förfarandekostnaderna vid flerpartsskiljeförfaranden, Svensk Juristtidning 2017, s.191

  2017-08-29

  Våren 2015 presenterade Skiljeförfarandeutredningen sitt betänkande ”Översyn av lagen om skiljeförfarande” (SOU 2015:37). Detta innehåller bl.a. förslag om att det ska införas bestämmelser i lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) i syfte att göra lagen mer anpassad för s.k. flerpartsskiljeförfaranden. Enligt 37 § LSF har parterna i ett skiljeförfarande ett solidariskt betalningsansvar för ersättningen till skiljenämnden (i artikeln benämnt ”förfarandekostnaderna”). Detta kan ge upphov till särskilda problem i flerpartsskiljeförfaranden. Vi anser att problemen riskerar att minska parters benägenhet att inleda sådana förfaranden och att bestämmelsen bör tas bort ur den reviderade lagen. 

   

  För att läsa hela artikeln klicka här>>

  Stäng
 • Beviljad eftergift hos KKV förhindrar uteslutning?, Upphandling 24 augusti 2017

  2017-08-07

  Både Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning och Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek gick i juni ut med beskedet att företag som har beviljats eftergift efter att ha kontaktat Konkurrensverket för att avslöja sin medverkan i en kartell inte bör uteslutas från att delta i upphandlingar. Sara-Li Olovsson och Angelica Ström, Delphi, ifrågasätter hur uttalandena stämmer överens med den slutliga utformningen av 2016 års LOU.

   

  För att komma till artikeln klicka här >>

  Stäng
 • Vad innebär Dataskyddsförordningen i fråga om personuppgiftsombudets roll?

  2017-05-22

  Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller en mängd regleringar som innebär att företag och organisationer behöver inventera sin personuppgiftsbehandling och utveckla nya rutiner för att få kontroll över behandlingen. Men hur förändras personuppgiftsombudets roll under GDPR, förutom att ansvarspositionen enligt GDPR benämns ”dataskyddsombud” i stället för PULs begrepp ”personuppgiftsombud”? Kort sagt innebär förändringarna att dataskyddsombudet får en viktigare roll än tidigare.

 • Misskötsamma grannar, Fastighetsfakta, nr 2 2017

  2017-05-17

  Det är inte ovaligt att en medlem i en bostadsrättsförening missköter sig gentemot föreningen eller i relation med övriga medlemmar. Det finns verktyg för föreningen att bli av med en problemskapande medlem, och det kanske skarpaste verktyget är att säga upp medlemmen för avflyttning på grund av förverkande. Skrivet av Associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Kontorshyresjuridik - inför flytten, CityMark, nr 3 2017

  2017-05-01

  Inför flytt till en ny lokal finns det mycket kontorshyresgästen måste tänka på - passar den nya lokalen företagets verksamhet, är den lagom stor, är hyran rätt och går den att anpassa till förändringar i verksamheten eller antalet anställda? De flesta frågorna får besvaras med gissningar och osäkra prognoser, men det finns vissa saker en omlokaliserande kontorshyresgäst kan tänka särkilt på för att undvika problem med den nya lokalen. 

  Ladda ner pdf
  Stäng