Alla publikationer

Bevisbördefrågor vid fel i tjänst

Högsta domstolens avgöranden innehåller inget klart besked avseende vem som har bevisbördan för hur en tjänst har utförts i tvister om faktiska fel i tjänster, när det saknas ett resultat av tjänsten att besiktiga. Artikeln behandlar hur bevisbördeplaceringen avseende fel i tjänster i viss utsträckning verkar styras av dogmatiska principer om vem som påstår ett visst förhållande eller kräver betalning, och argumenterar för att bl.a. bevisteorier om bevissäkring och handlingsdirigering bör få större genomslag.

Artikeln är skriven av Torben Beck Johansson och Marcus Lindkvist.

Läs hela artikeln i Svensk Juristtidning här.

Torben Beck Johansson

Associate

Malmö

Torben Beck Johansson

Marcus Lindkvist

Associate

Malmö

Marcus Lindkvist