Artiklar

Sammanställning legala frågor

Vi har sammanställt ett dokument med vår information för att göra det lätt för dig att få en samlad bild av legala frågor avseende Covid-19. Dokumentet är uppdelat på olika verksamhetsområden där varje område har en egen flik.

Ladda ner dokumentet här:
Covid-19: Sammanställning legala frågor 1.3

 

Regeringens stödinitiativ och övriga riktlinjer

Summering av regeringens stödåtgärder
Vi har sammanställt samtliga stödåtgärder och förslag som har presenterats.

Regeringen överlämnar lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda samt anpassningar av reglerna om tillfälliga anstånd och stöd vid korttidsarbete
2020-05-07 En sammanfattning av lagrådsremissen som föreslår flera åtgärder för att lindra effekterna på jobb och för företag under den rådande coronakrisen.

Regeringen presenterar nytt omställningsstöd för företag
2020-04-30 En sammanfattning av det presenterade omställningsstödet på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Klargörande gällande tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher
2020-04-17 Det förslag som regeringen lade fram i slutet av mars om tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher i anledning av utvecklingen av Covid-19 har nu godkänts av EU-kommissionen.

Regeringens förslag för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor
2020-03-30 En sammanfattning av regeringens förslag av en tillfällig lag i syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för 50 eller fler personer
2020-03-27 Enligt en ny förordning från regeringen förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Vi reder ut vad förbudet innebär. 

En ny arbetsrättslig karta
2020-03-26 Den 16 mars 2020 presenterades regeringens förslag till stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset. Här är en sammanfattande artikel av vad förslaget innebär.

Regeringens föreslagna hyreslättnader till följd av Covid-19
2020-03-26 Covid-19 fortsätter att sätta djupa spår i näringslivet. Huvudregeln är att hyresgästen – om denne på eget initiativ är nödgad att stänga ner sin verksamhet – alltjämt måste erlägga hyra som vanligt.

Obeståndsrättsliga aspekter av Covid-19
2020-03-20 I syfte att lindra effekterna av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till ett krispaket, men för bolag som redan har en ansträngd likviditet kanske förslaget inte är tillräckligt. Här presenteras kortfattad information om några av de åtgärder ett bolag i kris kan vidta.

Regeringens nya krispaket i korthet
2020-03-16 En genomgång av krispaketet som regeringen presenterade på dagens presskonferens, paketet innefattar en rad stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset.

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?
2020-03-13 En artikel som behandlar vilka möjligheter staten och kommuner har att gå in och ge stöd till de företag eller sektorer som har drabbats extra hårt som en konsekvens av pandemin.

Arbetsrätt

En ny arbetsrättslig karta
2020-03-26 Den 16 mars presenterades regeringens förslag till stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset. Här är en sammanfattande artikel av vad förslaget innebär.

Covid-19 – arbetsrätt, dataskydd & force majeure
2020-03-11 Vi har sammanställt tolv viktiga punkter att tänka på rörande arbetsrätt, GDPR och force majeure.

Avtal och force majeure

Innebörden av force majeure i situationer där events och dylikt ställs in till följd av coronaviruset
2020-04-16 Vi har sammanställt fem grundläggande frågor att beakta vid en analys av er situation.

IT-avtal och corona – särskilt om force majeure
2020-03-24 Frågorna om Coronavirusets inverkan på avtalsrelationer är många och i denna artikel redogör vi för några legala frågor som uppstår i samband med IT- och outsourcingavtal.

Om och när kan Coronaviruset utgöra force majeure?
2020-03-12 Ett blogginlägg från vår tech blog som beskriver vad som händer om leveransproblem eller förseningar följer av coronaviruset, och om force majeure då kan åberopas.

Covid-19 – arbetsrätt, dataskydd & force majeure
2020-03-11 Vi har sammanställt tolv viktiga punkter att tänka på rörande arbetsrätt, GDPR och force majeure.

Bolags- och aktiemarknadsrätt

Ytterligare lagförslag om bolags- och föreningsstämmor – Digitala stämmor och poströstningsstämmor
2020-05-11 Som ett led i att ytterligare minska smittspridningen av covid-19 har regeringen i en ny proposition föreslagit fler åtgärder som innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro.

Regeringens förslag för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor
2020-03-30 En sammanfattning av regeringens förslag av en tillfällig lag i syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga aspekter av Covid-19
2020-03-16 Flera bolag väljer nu att vidta åtgärder inför bolagsstämmor. Denna artikel behandlar bland annat vilka alternativ som finns för bolagen att låta aktieägarna delta på plats, och även informationsgivning i relation till Covid-19.

Regeringens nya krispaket i korthet
2020-03-16 En genomgång av krispaketet som regeringen presenterade på dagens presskonferens, paketet innefattar en rad stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset.

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?
2020-03-13 En artikel som behandlar vilka möjligheter staten och kommuner har att gå in och ge stöd till de företag eller sektorer som har drabbats extra hårt som en konsekvens av pandemin.

Dataskydd och integritet

Covid-19: att tänka på när ni behandlar personuppgifter
2020-03-18 Coronaviruset aktualiserar flera frågor kring behandlingen av personuppgifter, framför allt med koppling till arbetslivet. Här berör vi några viktiga aspekter som en arbetsgivare bör tänka på.

Covid-19 – arbetsrätt, dataskydd & force majeure
2020-03-11 Vi har sammanställt tolv viktiga punkter att tänka på rörande arbetsrätt, GDPR och force majeure.

E-handel, immaterialrätt och marknadsrätt

Myndigheter vidtar åtgärder mot covid-19 relaterade marknadsföringsåtgärder
2020-04-15 Konsumentverket, som utövar tillsyn av marknadsföring, har meddelat att de intensifierat sitt tillsynsarbete när det gäller hälsopåståenden och att de har ett antal pågående ärenden som rör marknadsföring kopplat till covid-19.

Försäljning online – detta behöver du tänka på så du undviker juridiska minor
2020-03-24 I Coronatider när den fysiska handeln sviker ställer allt fler företag om till att sälja online och via e-handel. Här är en sammanfattning vilka juridiska frågor är viktiga att tänka på om ni ska påbörja eller växla upp er försäljning online.

EU- och konkurrensrätt

Kommissionen har infört vissa lättnader av konkurrensreglerna och antagit ett åtgärdspaket i syfte att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn
2020-05-20 Den 4 maj 2020 offentliggjorde Kommissionen det senaste åtgärdspaketet för att ge stöd till de jordbruks- och livsmedelssektorer som har drabbats hårdast av krisen. Här är en sammanfattning av vad paketet innebär.

Kommissionen utvidgar det tillfälliga regelverket för statsstöd – tillåter stöd i form av rekapitalisering och efterställda lån
2020-05-18 Kommissionen har den 8 maj 2020 gjort en andra revidering och utvidgning av det tillfälliga regelverket för statsstöd. Det tillfälliga regelverket utvidgas för att tillåta medlemsstaterna att hjälpa behövande företag genom rekapitalisering och efterställda lån.

Kommissionen har publicerat ett tillfälligt konkurrensrättsligt ramverk samt riktlinjer för att säkra tillgången till essentiella produkter och tjänster under Covid-19 krisen
2020-04-24 Utbrottet av Covid-19 har lett till att det råder brist på vissa varor inom hälso- och sjukvården. För att råda bot på detta har Kommissionen publicerat ett meddelande om ett ramverk för tillfälliga begränsande samarbeten som kan tillåtas under krisen samt särskilda riktlinjer för att säkra tillgången på vissa essentiella sjukhusläkemedel.

Skyddsutrustning och medicintekniska produkter – hur ska EU:s regler följas under Covid-19-krisen?
2020-04-17 Efterfrågan på skyddsutrustning har skjutit i höjden och flera länder har rapporterat att skyddsutrustning utgör en bristvara. För att möta det ökade behovet har flera företag meddelat att de ställer om sin produktion för att börja tillverka skyddsutrustning.

Kommissionen har infört ytterligare kompletteringar av det tillfälliga regelverket för statsstöd under Covid-19 krisen
2020-04-15 Den 19 mars 2020 antog Kommissionen ett tillfälligt regelverk för statsstöd, vilket utvidgades ytterligare den 3 april 2020, med syfte att motverka de ekonomiska och sociala effekterna av Covid-19. I denna artikel redogör vi för detta tillfälliga regelverk som ger ytterligare möjligheter till stöd.

Se upp med prissättning och diskussioner med konkurrenter – konkurrensrätten gäller även i kristider
2020-03-25 Det är viktigt att komma ihåg att en kris inte innebär att företag kan agera hur som helst. Konkurrensrätten, både förbudet mot karteller och förbudet mot missbruk av dominerande ställning, gäller även i kristider. Här är en sammanfattning över vad som är bra att tänka på. 

Exportförbud utanför EU för viss medicinsk och personlig skyddsutrustning – vad gäller?
2020-03-19 Kommissionen har infört ett sex veckor långt förbud mot att exportera skyddsutrustning utanför EU som är nödvändig för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och för att skydda vårdpersonalens hälsa.

Statligt stöd till Covid-19-drabbade företag – vilka möjligheter finns?
2020-03-13 En artikel som behandlar vilka möjligheter staten och kommuner har att gå in och ge stöd till de företag eller sektorer som har drabbats extra hårt som en konsekvens av pandemin.

Fastighet

Klargörande gällande tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher
2020-04-17 Det förslag som regeringen lade fram i slutet av mars om tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i utsatta branscher i anledning av utvecklingen av Covid-19 har nu godkänts av EU-kommissionen.

Vad händer hyresrättsligt vid en tvångsmässig nedstängning av lokalen eller verksamheten?
2020-04-02 Vad händer hyresrättsligt vid en tvångsmässig nedstängning av lokalen eller verksamheten? Här är en sammanfattning över vilka hyresrättsliga följder den typen av inskränkande beslut skulle kunna få.

Regeringens föreslagna hyreslättnader till följd av Covid-19
2020-03-26 Covid-19 fortsätter att sätta djupa spår i näringslivet. Huvudregeln är att hyresgästen – om denne på eget initiativ är nödgad att stänga ner sin verksamhet – alltjämt måste erlägga hyra som vanligt.

Covid-19: några frågeställningar för hyresgästen att beakta
2020-03-18 En generell sammanfattning av vissa frågeställningar som kan uppkomma för hyresgäster i kommersiella lokaler, till exempel om hyresgästen tillfälligt vill stänga ner sin verksamhet.

Insolvens och rekonstruktion

Obeståndsrättsliga aspekter av Covid-19
2020-03-20 I syfte att lindra effekterna av coronaviruset har regeringen presenterat förslag till ett krispaket, men för bolag som redan har en ansträngd likviditet kanske förslaget inte är tillräckligt. Här presenteras kortfattad information om några av de åtgärder ett bolag i kris kan vidta.

M&A-transaktioner

Ro affären i hamn på en volatil marknad
2020-03-26 M&A-marknaden har gått in i en volatil period, men det finns flera strategier som du som säljare eller köpare kan ta vara på för att ro affären i hamn.

Generellt

Webinarier Q&A
2020-03-30 Under våra webinars får vi in många frågor, vilka vi har sammanställt här.

Delphi insights: Covid-19 – legala konsekvenser
2020-03-16 Vi har sammanställt ett antal punkter om legala konsekvenser som kan uppstå rörande avtalsrätt (force majeure och MAC-klausuler), arbetsrätt, GDPR, offentlig upphandling, statsstöd, vid bolagsstämmor och noterade bolags informationsgivning.