Hållbarhet

A never-ending challenge.

Att vara en hållbar samarbetspartner och arbetsplats är en stor och viktig del i vår affärsplan och handlar för oss på Delphi om ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet.

Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, eftertanke och ansvar för våra klienter, medarbetare och vår omvärld. Som ett resultat blir vårt angreppssätt att hela tiden tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vårt användande av resurser blir så effektivt som möjligt, oavsett om det handlar om att minimera vår miljöpåverkan eller vår strävan att bli den mest attraktiva arbetsplatsen. Vår vision är att ta ansvar för våra medarbetare, medmänniskor och miljö för att ge vårt bidrag till att skapa ett bättre samhälle och en bättre miljö. Den strävan är en del av vårt dagliga arbete och pågår ständigt.

Naturligt hög prioritet

Vi strävar efter att leverera hållbar juridisk rådgivning och konsultation till våra klienter. Målet är att genom vår verksamhet öka jämställdhet och mångfald i samhället, att stötta utsatta och behövande genom vår kompetens och engagemang, samt att minimera vår negativa påverkan på vår jord, klimat och miljö. Våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång som gör det möjligt för oss att kunna leverera högkvalitativ rådgivning till våra klienter. Därför är vi måna om att se till att de får de allra bästa förutsättningarna för att skapa en balans mellan arbetsliv och privatliv.

De globala målen och vårt engagemang

Vi beaktar Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling i vår verksamhet och i alla delar av vårt strategiska hållbarhetsarbete. Vi analyserar våra interna styrkor och svagheter inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi analyserar även våra externa möjligheter att maximera den positiva effekten av vårt hållbarhetsarbete samt de externa hot som skulle kunna försvåra vårt arbete. Baserat på dessa analyser samt krav och förväntningar från våra intressenter har vi identifierat sex mål som vi har en extra stark koppling till och störst möjlighet att göra skillnad inom.

Gender equality.

Även om andelen kvinnor på ledande positioner inom advokatkåren ökar är det fortfarande en övervägande majoritet av män som är delägare på de större affärsjuridiska byråerna idag. Knappt två av tio delägare i snitt är kvinnor. Samtidigt är det fler kvinnor än män som studerar och tar examen från juristprogrammet. På Delphi arbetar vi aktivt med jämställdhets-
frågor sedan flera år tillbaka för att jämna ut könsskillnader. Vi vill skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare. Jämställdhet är inte enbart en självklar rättvisefråga, utan även helt nödvändigt för såväl vår som våra klienters framgång.

Decent work and
economic growth.

Våra medarbetare är vårt viktigaste fokus eftersom det är de som gör att vi kan leverera högkvalitativ rådgivning till våra klienter. Därför är det viktigt för oss att vara en arbetsplats där våra medarbetare trivs, utvecklas och utmanas. Vi tror att goda resultat skapas om våra medarbetare får växa i sin yrkesroll, vara med och påverka och ges utrymme att vara sig själva. Vi driver utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Reduced inequalities.

Delphi strävar efter mångfald bland medarbetarna och att arbetsplatsen ska reflektera det mångkulturella samhälle som Sverige är i dag. För oss är det självklart att mångfald inte bara berikar och skapar utvecklingsmöjligheter för vår verksamhet, utan också ger oss konkurrensfördelar och ett mer innovativt och öppet arbetsklimat. Detta innebär bland annat att vi ska se, förstå och värdesätta olika individers kompetenser och olikheter. Mångfald leder också till att vi kan bistå våra klienter på ett bättre sätt, bland annat med hjälp av olika infallsvinklar och insikter, men även genom medarbetarnas språkkunskaper och kulturella förståelse.

Responsible
consumption
& production.

Att tänka hållbart innebär att allt vi gör präglas av kompetens, eftertanke och ansvar för våra klienter, medarbetare och vår omvärld. Som ett resultat blir vårt angreppssätt att hela tiden tänka proaktivt och utveckla vårt arbete så att vårt användande av resurser blir så effektivt som möjligt. Utifrån tanken att det går att skapa förändring med både litet och stort är inga hållbarhetsåtgärder för små eller betydelselösa. Vår miljöpåverkan som ett tjänsteproducerande företag utgörs väsentligen av resor och transporter, inköp av varor och tjänster, avfall, energianvändning och pappersförbrukning.

Climate action.

Vårt miljöarbete handlar om att minimera vår negativa inverkan på vår omvärld och vår planet. Detta präglas av en strävan att hela tiden hitta nya sätt och vägar att hantera våra resurser, så respektfullt och ansvarsfullt som möjligt. Att vara en hållbar arbetsplats är en del i vår affärsplan och handlar för oss på Delphi om ett förhållningssätt som genomsyrar hela vår verksamhet.

Peace, justice
and strong
institutions.

Fredliga och inkluderande samhällen är något som ligger oss varmt om hjärtat och väldigt nära vår kärnverksamhet. Inkluderande och rättvisa institutioner är absolut nödvändigt för en sund samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor ska vara lika inför lagen och ha lika tillgång till rättvisa och samma möjligheter att utöva inflytande över besluts-
fattande. Fredliga och inkluderande samhällen är hela grunden för hållbar utveckling. Vi strävar alltid efter att främja detta.

Hållbarhetsrapporten

Vår hållbarhetsrapport syftar till att sammanställa vårt hållbarhetsarbete i ett och samma dokument. För att det ska vara enkelt för våra befintliga och blivande klienter, nuvarande och framtida medarbetare, samarbetspartners samt andra intressenter att hitta och granska vårt hållbarhetsarbete.