På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Integritetspolicy

Som ett led i vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och varför. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina uppgifter.

Klicka här för att ladda ner vår integritetspolicy som PDF

Denna integritetspolicy innehåller följande information:

 1. Personuppgifter med anknytning till vår marknadsföring och erbjudanden (seminarium, evenemang, nyhetsbrev eller andra utskick)
 2. Personuppgifter som behandlas i samband med anmälan och deltagande vid evenemang och seminarium
 3. Personuppgifter som behandlas inom ramen för våra klientuppdrag
 4. Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning
 5. Personuppgifter rörande anställda eller uppdragstagare hos leverantörer
 6. Vår behandling genom cookies
 7. Överföring av personuppgifter till tredje land
 8. Dina rättigheter
 9. Våra kontaktuppgifter

 

1. Personuppgifter med anknytning till vår marknadsföring och erbjudanden (seminarium, evenemang, nyhetsbrev eller andra utskick)

1.1 Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Respektive lokalkontor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

1.2 Vilka personuppgifter vi behandlar vi om dig
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med (i) att du blev klient hos oss (om du är klient), (ii) du på annat sätt fick kontakt med oss, eller (iii) önskan från dig om att få inbjudningar/nyhetsbrev från oss.

1.3 Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna kommunikation omfattar utskick av nyhetsbrev, information om Delphi och inbjudningar till evenemang och föreläsningar.

Vi skickar informationen med stöd av en intresseavvägning och Delphis berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll rörande information och evenemang som vi erbjuder som vi tror kan vara av intresse för dig. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.

Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi istället dina uppgifter för ovan angivna ändamål och för att skicka elektronisk marknadsföring med stöd av ditt samtycke.

1.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av Delphi-bolagen som framgår av avsnitt 9. Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma  att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

1.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Du kan enkelt återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att trycka på länken ”unsubscribe” i våra utskick. Om du inte har lämnat ditt samtycke behandlar vi dina uppgifter så länge du eller din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en affärsrelation till oss och i femton (15) månader därefter. Du har alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

2. Personuppgifter som behandlas i samband med anmälan och deltagande vid evenemang och seminarium

2.1 Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Respektive lokalkontor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2.2 Vilka personuppgifter vi behandlar vi om dig.
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig in i enlighet vad som anges i avsnitt 1.2 ovan.

Vi behandlar uppgifter om allergier och matpreferenser. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med att du anmälde dig till vårt evenemang eller seminarium.

I de fall vi fotograferar och/eller filmar vid våra evenemang och seminarium behandlar vi även uppgifter om dig i form av bilder och inspelat material.

2.3 Varför vi behandlar dina personuppgifter
Namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter behandlar vi i enlighet med vad som anges i avsnitt 1.3 ovan samt för att tillhandahålla, administrera och följa upp våra evenemang och seminarium, t.ex. för att beräkna antalet deltagare. I det fall vi tar ut en avgift i samband med anmälan eller utebliven närvaro till evenemang och seminarium behandlar vi även uppgifterna för fakturering. Vi behandlar uppgifterna med stöd av en intresseavvägning och Delphis berättigade intresse av att tillhandahålla evenemang och seminarium för att informera om och marknadsföra sin verksamhet. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.

Uppgifter om allergier och/eller matpreferenser behandlar vi för att förhandsbeställa mat och dryck och med stöd av ditt samtycke.

Fotografier och filmer behandlar vi för att informera om och marknadsföra vår verksamhet på vår hemsida, i tryckta produkter och i sociala medier. Vi behandlar uppgifterna med stöd av en intresseavvägning och Delphis berättigade intresse av att marknadsföra sin verksamhet. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning kan du kontakta oss.

2.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Dina uppgifter kommer att behandlas av Delphi-bolagen som framgår av avsnitt 9. Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma  att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

2.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter i enlighet vad som anges i avsnitt 1.5 ovan.

Vi behandlar uppgifter om matpreferenser och allergier tills efter genomfört evenemang eller seminarium.

Vi behandlar filmer och/eller fotografier under en period om tre (3) år efter evenemanget eller seminariet.

3. Personuppgifter som behandlas inom ramen för våra klientuppdrag

3.1 Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Det lokalkontor som är klientansvarig är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i anslutning till uppdraget.

3.2 Hur vi samlar in dina personuppgifter
Personuppgifterna som vi behandlar har lämnats till oss av (i) klient, (ii) motpart, (iii) motpartsombud, (iv) andra parter som har koppling till uppdraget, eller (v) som samlats in från privata eller offentliga register eller andra källor.

3.3 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

3.3.1 Klienter
Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om klienter som är fysiska personer. Dessa uppgifter utgörs av namn, titel, arbetsgivare, personnummer, kontaktuppgifter, uppdragsbenämning, uppdragsbeskrivning, ekonomiska uppgifter, uppgift om klienten eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person, faktureringsuppgifter och betalningsinformation.

3.3.2 Motparter
Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda eller uppdragstagare hos juridiska personer och om motparter som är fysiska personer. Dessa uppgifter utgörs av namn, titel, arbetsgivare, personnummer, uppdragsbenämning.

3.3.3 Andra personer
Vi behandlar uppgifter om andra personer som är aktuella inom ramen för våra uppdrag. Dessa personer kan vara motpartsombud, skiljemän, domare, konsulter, vittnen, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalsparter eller liknande.

3.3.4 Särskilda kategorier av personuppgifter
Vi kan inom ramen för våra uppdrag behandla enskilda uppgifter om lagöverträdelser eller andra särskilda kategorier av personuppgifter som är relevanta för uppdragets genomförande. Uppgifter om lagöverträdelser som vi behandlar utgörs av uppgift om näringsförbud, penningtvätt eller annan brottslig gärning. Enstaka känsliga personuppgifter som vi behandlar kan röra ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv om det är relevant för uppdraget.

3.4 Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag och föra kontakt med motparter och andra personer kopplade till uppdraget.

3.4.1 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse:

 • För genomförandet av jävskontroller för att vi som advokatbyrå ska kunna fullgöra vår skyldighet att utesluta intressekonflikter.
 • För att i tillämpliga fall kunna iaktta de särskilda regler som ställs kring penningtvätt och terrorism.

3.4.2 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser:

 • För att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar kopplade till något av Delphi-bolagen.
 • För att kunna hantera och administrera vår redovisning.
 • För att kunna hantera och administrera kundfordringar som uppkommer inom ramen för ett uppdrag.

3.4.3 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse:

 • För att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk rörande kraven om penningtvätt och terrorism samt EU:s marknadsmissbruksförordning.
 • För att kunna uppfylla Advokatsamfundets regelverk kring advokatverksamhet och försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • För att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss.
 • För att ha möjlighet att administrera och genomföra arvodesredovisning.
 • För att kunna kommunicera med dig via mail, post och telefon.
 • För att kunna administrera och boka möten.
 • För att tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av uppdraget.

Vårt berättigade intresse av denna behandling är att kunna tillvarata och skydda våra rättigheter vid rättsliga anspråk, administrera relationen till dig som klient/motpart/annan inom ramen för uppdraget och för att uppfylla etiska krav som ställs på oss som advokatbyrå.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss som klient. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

3.5 Vem som får tillgång till dina personuppgifter
Då advokatverksamhet omfattas av lagstadgade krav om advokatsekretess och tystnadsplikt delar vi bara dina personuppgifter i vissa särskilda fall.

3.5.1 Vi lämnar ut personuppgifter till:

 • Om nödvändigt, andra bolag inom Delphi. Detta kan exempelvis vara nödvändigt i samband med jävskontroller.
 • Motparter inom ramen för uppdraget.

3.5.2 Dina personuppgifter delas även med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden:

 • IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

3.5.3 Dina personuppgifter lämnas i tillämpliga fall även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter:

 • Klientens försäkringsbolag, revisorer eller annan i enlighet med klientens instruktion.
 • Ansvarsförsäkringsgivare för att tillvarata rättsliga intressen.
 • Motpartsombud inom ramen för uppdraget.
 • Om aktuellt till skiljenämnd och domstol.
 • Myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag, ex. Kronofogden.
 • Banker och inkassoföretag, ex. för klientmedel och för att tillvarata rättsliga intressen.
 • Polis eller Finanspolisen om sådant utlämnande föreskrivits i lag.
 • Advokatsamfundet om sådan skyldighet föreligger.

3.6 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den klient du är anställd eller uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den klient du är anställd eller uppdragstagare hos. För att uppfylla lagkrav eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid.

Vi är enligt Advokatsamfundets regelverk skyldiga att bevara uppgifter hänförliga till ett uppdrag under tio (10) år efter ärendets avslutande eller om påkallat under en längre tid.

Vi behandlar även begränsad information för att kunna uppfylla skyldigheter i samband med genomförandet av jävskontroller och vid försvar av rättsliga anspråk i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning.

4. Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning

4.1 Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Respektive lokalkontor är personuppgiftsansvarig för rekryteringsprocessen och behandling av personuppgifter tillhörande dig som arbetssökande.

4.2 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan. Vi genomför tester för vissa kandidatkategorier. I de fallen lämnar vi information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och ber om ditt samtycke till behandlingen.

4.3 Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi baserar vår behandling på tre rättsliga grunder, nämligen (i) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, (ii) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse), och (iii) samtycke.

4.3.1 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten:

 • Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

4.3.2 För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat.
 • För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er).
 • För att samla in och granska ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Delphi ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

4.3.3 För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:

 • För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet.
 • För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

4.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till:

 • Om nödvändigt, andra bolag inom Delphi.
 • Teamtailor AB för behandling av ansökningsuppgifter och -handlingar samt när det gäller Friends of Delphi och Delphi Scholarship.
 • Cubiks Group Limited när det gäller tester under rekryteringsprocessen.

4.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

I den del vår behandling grundar sig på en intresseavvägning behandlar vi som huvudregel inte dina personuppgifter efter att rekryteringsförfarandet är över.

Vi behöver behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess för att tillvarata våra rättigheter enligt diskrimineringslagen. Vi sparar därför uppgifterna i ansökningshandlingarna i två (2) år efter att ansökningsförfarandet är slut.

Samtycker du till fortsatt behandling av dina personuppgifter för framtida rekryteringsmöjligheter kommer vi att behandla dina uppgifter för detta ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller ändamålet upphört.

5. Personuppgifter rörande anställda eller uppdragstagare hos leverantörer

5.1 Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Advokatfirman Delphi Kommanditbolag och respektive lokalkontor är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

5.2 Vilka uppgifter vi behandlar om dig
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, från din arbetsgivare eller, i förekommande fall, uppdragsgivare, i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss och din arbetsgivare eller uppdragsgivare eller som du lämnar till oss inom ramen för affärsförhållandet.

5.3 Varför vi behandlar dina personuppgifter

5.3.1 För dig som anställd eller uppdragstagare hos leverantör

Dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för ändamålen fakturahantering, betalning och administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt  kontakt och kommunikation. Då dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra leverantörer (din arbetsgivare eller uppdragsgivare).

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som är anställd eller uppdragstagare hos leverantör för bokföringsändamål, exempelvis avseende fakturering eller betalning av era tjänster eller produkter, denna behandling utför vi med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

5.3.2 Om du är en enskild näringsidkare

Om du lämnar dina personuppgifter till oss som enskild näringsidkare behandlar vi dina personuppgifter eftersom att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås. Vi behandlar också uppgifterna för att kunna administrera avtalet och ha löpande kontakt med dig samt för att kunna beställa och använda ditt företags tjänster.

Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter, kommer vi inte kunna ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig.

5.4 Vem som får tillgång till dina personuppgifter

5.4.1 Vi lämnar ut personuppgifter till:

 • Om nödvändigt, andra bolag inom Delphi.

5.4.2 Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till:

 • IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt support för våra system och molntjänster.

5.4.3 Dina personuppgifter lämnas även ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 • Myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag, ex.
 • Banker och inkassoföretag.

5.5 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos. Upphör din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören eller gentemot oss avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från leverantören.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år enligt bokföringslagen.

Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

6. Vår behandling genom cookies

6.1 Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Advokatfirman Delphi i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in via cookies när du besöker delphi.se.

6.2 Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker delphi.se (inklusive din IP-adress), såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på delphi.se och hur du hittade till delphi.se.

6.3 Varför vi behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att våra besökare ska kunna använda webbplatsen på av oss avsett sätt och för statistik. Personuppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Våra berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter är för att ge dig en bra användarupplevelse av delphi.se och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på delphi.se. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

6.4 Hur länge vi behandlar och sparar dina personuppgifter

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till delphi.se.

Sessionscookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på delphi.se. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. Läs mer om våra cookies lagringstider i vår cookiepolicy.

6.5 Vem som får tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:

 • Google LLC och dess dotterbolag. Läs mer om Google Analytics och Googles behandling av dina personuppgifter här.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

8. Dina rättigheter

Nedan följer en beskrivning av de rättigheter du har avseende vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

8.1 Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan från och med återkallelsen.

Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning.

8.2 Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

8.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

8.4 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning (marknadsföring).

Du kan även begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, t.ex. om du invänder mot uppgifternas riktighet.

8.5 Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

8.6 Rätt att inge klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

9. Våra kontaktuppgifter

9.1 Om du vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta respektive personuppgiftsansvarig enligt nedan:

Advokatfirman Delphi i Göteborg Kommanditbolag
Org. Nr: 96963-6815
Postadress: Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg
Telefon: +46 31 10 72 00
Fax: +46 31 13 94 69
E-post: privacy@delphi.se

Advokatfirman Delphi i Malmö AB
Org. Nr: 556326-2913
Postadress: Nordenskiöldsgatan 11 A, 211 19 Malmö
Telefon: +46 40 660 79 00
Fax: +46 40 660 79 09
E-post: privacy@delphi.se

Advokatfirman Delphi i Stockholm AB
Org. Nr: 556662-3293
Postadress: Box 1432, 111 84 Stockholm
Telefon: +46 8 677 54 00
Fax: +46 8 20 18 84
E-post: privacy@delphi.se

Advokatfirman Delphi i Östergötland AB (Linköping)
Org. Nr: 556668-1978
Postadress: Box 465, 581 05 Linköping
Telefon: +46 13 35 62 00
Fax: +46 13 35 62 01
E-post: privacy@delphi.se

Advokatfirman Delphi i Östergötland AB (Norrköping)
Org. Nr: 556668-1978
Postadress: Källvindsgatan 1, 602 40 Norrköping
Telefon: +46 11 28 55 00
Fax: +46 11 28 55 01
E-post: privacy@delphi.se

Advokatfirman Delphi Kommanditbolag
Org. Nr: 969649-9988
Postadress: Box 1432, 111 84 Stockholm
Telefon: +46 8 677 54 00
Fax: +46 8 20 18 84
E-post: privacy@delphi.se