Allmänna villkor

Utöver vad som framgår av vår uppdragsbekräftelse utför vi uppdraget i enlighet med nedanstående allmänna villkor.

Klicka här för att ladda ner våra allmänna villkor som PDF

1. Tillämpning
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster som Advokatfirman Delphi AB, Advokatfirman Delphi KB, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, Advokatfirman Delphi i Malmö AB eller Advokatfirman Delphi i Östergötland AB (nedan kallad ”Delphi” eller ”vi”) tillhandahåller er. Genom att anlita Delphi anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor som, i tillägg till vår uppdragsbekräftelse, således ska anses utgöra avtalsinnehåll mellan er och Delphi.

1.2 I den mån uppdraget utvidgas eller nya uppdrag lämnas gäller dessa villkor oavsett om villkoren återigen skickas till er eller ej.

1.3 Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, www.delphi.se. Ändringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. På er begäran skickar vi över en kopia av den senaste versionen av dessa allmänna villkor.

1.4 Dessa allmänna villkor har upprättats på svenska och engelska. För klienter med hemvist i Sverige gäller den svenskspråkiga versionen. För klienter med hemvist utanför Sverige gäller den engelskspråkiga versionen.

2. Utförande av tjänsterna
2.1 Vi ska i samarbete med er och era företrädare genomföra våra uppdrag professionellt och med ianspråktagande av de specialistkunskaper som finns inom Delphi. Vid utförandet av uppdraget ska vi iaktta de etiska och andra regler som utfärdats av Sveriges Advokatsamfund (”Advokatsamfundet”).

2.2 Vi kommer att utse en eller flera klientansvariga delägare som har det övergripande ansvaret för våra tjänster i förhållande till er. Därutöver kommer vi också att utse en ärendeansvarig delägare som är ansvarig för vårt arbete i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara klientansvarig delägare eller någon annan delägare med relevant sakkunskap för det aktuella uppdraget.

2.3 Resultatet av vårt arbete inom ramen för ett visst uppdrag är anpassat till förhållandena i det enskilda ärendet. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller på annat sätt använda resultatet av vårt arbete för annat ändamål än det för vilket det varit avsett.

2.4 De råd som vi lämnar till er inom ramen för ett visst uppdrag är baserat på det gällande rättsläget vid tidpunkten för rådets lämnande. I möjligaste mån försöker vi givetvis också beakta omständigheter som kan komma att påverka relevansen av våra råd inom en nära framtid. Men såvida vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

2.5 Avtalet avseende vårt utförande av ett visst uppdrag är ett avtal mellan aktuell juridisk enhet inom Delphi och er. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Alla Delphis delägare och övriga personer som arbetar för, eller anlitas av Delphi, omfattas av dessa villkor och dessa ska inte anses ha något individuellt ansvar i förhållande till er, såvida inte annat följer av tvingande lag.

2.6 Ni är införstådd med att vi endast kan lämna råd om rättsläget i Sverige eller den eller de jurisdiktioner där de jurister som biträder i uppdraget är kvalificerade att verka. Vi kan således inte tillhandahålla rådgivning om rättsläget i någon annan jurisdiktion. Utifrån våra juristers erfarenhet kan vi komma att uttrycka vår uppfattning om rättsläget i andra jurisdiktioner. Detta gör vi dock endast för att dela med oss av våra erfarenheter och dessa kommentarer ska inte på något sätt uppfattas som rådgivning. Sådan rådgivning måste inhämtas från jurister som är verksamma i den relevanta jurisdiktionen. Och om ni så önskar så kan vi givetvis bistå er med att inhämta rådgivning från jurister i berörda jurisdiktioner.

2.7 Även om det under genomförandet av ett uppdrag ibland berörs skattefrågor ber vi er särskilt notera att det i uppdraget aldrig ingår rådgivning i skattefrågor såvida det inte uttryckligen framgår av uppdragsbeskrivningen.

3. Intressekonflikt
På grund av tillämpliga regler om god advokatsed kan vi vara förhindrade att företräda er i ett visst ärende om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Innan vi åtar oss ett uppdrag genomför vi därför en kontroll av om sådan intressekonflikt föreligger. En intressekonflikt kan även uppstå under ett pågående uppdrag på grund av senare inträffade omständigheter. Skulle detta inträffa kommer vi att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. På grund av det ovanstående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

4. Avslutande av uppdrag
4.1 Vi har rätt att med omedelbar verkan frånträda vårt uppdrag om:

4.1.1 ni trots påminnelse inte betalar vår faktura i detta uppdrag eller något annat uppdrag;

4.1.2 vi har överenskommit att ni ska betala oss i förskott, förskottet är förbrukat och ingen påfyllnad av förskottet sker enligt vår uppmaning;

4.1.3 ni hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger risk att inte få betalt för utfört arbete och eller utlägg;

4.1.4 samarbetet mellan oss och er inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och inte skäligen kan förväntas bli bättre; eller

4.1.5 vi till följd av lagstiftning, Advokatsamfundets etiska regler eller av andra skäl har rätt och/eller skyldighet att frånträda uppdraget.

4.2 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.

5. Arvoden och betalning
5.1 I enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed baseras våra arvoden på ett antal faktorer såsom, men inte begränsat till, (i) nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) de värden som uppdraget rör, (iv) den risk som Delphi är exponerad för inom ramen för uppdraget, (v) tidspress och (vi) uppnått resultat. Uppskattningar om arvode lämnade av oss är endast prognoser grundande på erfarenhet, men är inte i något avseende bindande om så inte särskilt har angivits skriftligen. Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utlägg debiteras. I vissa fall betalar vi begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

5.2 Såvida inte annat avtalats fakturerar vi er månadsvis. Fakturorna kan antingen vara à conto eller slutliga. En à conto-faktura anger en rimlig uppskattning av det belopp som ska betalas för våra tjänster. I de fall vi fakturerat er à conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats à conto. I vissa fall kan vi komma att begära förskott på arvode. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor.

5.3 Såvida inte annat avtalats förfaller våra fakturor till betalning 30 dagar efter fakturadatum. Vid bedömd kreditrisk kan dock kortare förfallodag tillämpas eller förskott begäras enligt ovan. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen. Våra fakturor ställs till er på er officiella adress, såvida ni inte skriftligen instruerar oss om annat.

5.4 I tvister (såväl i domstol som i skiljeförfarande) åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

6. Rättsskyddsförsäkring
Om ert ärende avser en tvist kan er eventuella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av era och er motparts kostnader. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse och berört försäkringsbolags beslut att helt eller delvis ersätta dessa kostnader så är ni skyldiga att till fullo betala våra fakturor.

7. Utomstående rådgivare och konsulter
Ert ärende kan komma att kräva att andra rådgivare eller konsulter (t ex utländska advokater) biträder er i specifika delar. När så efterfrågas biträder vi er med att identifiera lämpliga sådana rådgivare eller konsulter och/eller informerar eller instruerar sådana rådgivare eller konsulter för er räkning. Vi tar emellertid inget ansvar för de råd och tjänster som de tillhandahåller (oavsett om sådana råd och tjänster vidarebefordras till er genom oss). Och det är ert ansvar och således inte vårt ansvar att betala sådana rådgivares eller konsulters arvoden och ersätta deras utlägg. Sådana rådgivares och konsulters fakturor kommer att adresseras direkt till er.

8. Ansvar och ansvarsbegränsningar
8.1 Såvida inte annat uttryckligen framgår av uppdragsbeskrivningen ska Delphis ansvar för eventuell skada som ni förorsakas till följd av fel eller försummelse från vår sida vara begränsat till 50 miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, tio miljoner svenska kronor. Vårt ansvar omfattar emellertid inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.

8.2 Delphi har, i tillägg till Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring, för verksamheten anpassade ansvarsförsäkringar.

8.3 Vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring, enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

8.4 Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt resultatet av ett uppdrag eller vårt råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Vi ansvarar inte för skada som drabbat tredje man genom att ni eller tredje man använt er av våra arbetsresultat eller råd. Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

9. Klagomål och krav
9.1 Det är vår förhoppning att ni är nöjda med våra tjänster och att vi uppfyller era förväntningar. Om ni, av något skäl är missnöjd eller har klagomål ber vi er att underrätta klientansvarig delägare eller ärendeansvarig delägare så snart som möjligt.

9.2 Eventuella krav hänförliga till tjänster som tillhandahållits av någon enhet inom Delphi ska framställas till berörd enhet så snart ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter den senaste av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller borde ha varit kända för er förutsatt att ni företagit rimliga efterforskningar.

9.3 Om du är klient och konsument har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsument-tvistnämnd om vi inte har kunnat nå en samförståndslösning med dig.

10. Klientkontroll och informationslämnande
10.1 För vissa uppdrag är vi enligt lag skyldiga att inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om våra klienters identitet. Därför kan vi komma att be er att förse oss med identitetshandlingar avseende er och/eller ert bolag och/eller varje annan person som för er räkning är involverad i uppdraget. Nya klienter kan också tillfrågas om referenser. Vi kommer att behålla och spara all den information och dokumentation som vi inhämtat i samband med ovan nämnda kontroller.

10.2 Vi är också skyldiga enligt lag att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till berörd myndighet, f n Finanspolisen. Vi är därvid förhindrade att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall där misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

10.3 Enligt lag är vi även i vissa fall skyldiga att lämna information till skattemyndigheterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har tillhandahållit er. Genom att anlita Delphi anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

10.4 Delphi svarar inte för eventuell skada som ni förorsakas, direkt eller indirekt, till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som följer av punkt 10.1-10.3 ovan.

11. Information om behandling av personuppgifter
11.1 Det bolag inom Delphi som ni anlitat för utförandet av ert uppdrag är personuppgiftsansvarig med avseende på behandlingen av personuppgifter inom ramen för uppdraget. Personuppgiftsbehandlingen och de rättigheter som den registrerade har beskrivs i Delphis integritetspolicy som finns tillgänglig på adressen www.delphi.se/integritetspolicy.

11.2 Delphi kommer i många fall att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos klienter som är juridiska personer. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra utförande av vårt uppdrag.

11.3 Vi ber er tillse att era kontaktpersoner informeras om personuppgiftsbehandlingen genom att de hänvisas till Delphis integritetspolicy som finns tillgänglig på adressen www.delphi.se/integritetspolicy.

11.4 Förfrågningar och information om vår behandling av personuppgifter lämnas av klientansvarig delägare. Du kan också kontakta oss på privacy@delphi.se eller adress nedan.

Advokatfirman Delphi AB, 556795-0364, Box 1432,
111 84 STOCKHOLM.

Advokatfirman Delphi KB, 969649-9988, Box 1432,
111 84 STOCKHOLM.

Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, 969693-6815, Östra Hamngatan 29,
411 10 GÖTEBORG.

Advokatfirman Delphi i Malmö AB, 556326-2913, Nordenskiöldsgatan 11A,
211 19 MALMÖ.

Advokatfirman Delphi i Östergötland AB, 556668 1978, Box 465,
581 05 LINKÖPING.

12. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter som är att hänföra till resultatet av vårt arbete tillhör Delphi. Ni har rätt att använda resultatet av vårt arbete för de ändamål för vilket det tillhandahålls. Såvida inte annat följer av ändamålet eller något annat särskilt avtalats får ni inte sprida resultatet av vårt arbete eller använda resultatet i marknadsföringssyfte.

13. Sekretess och utlämnande av information
13.1 Vi åtar oss att skydda den information som ni lämnar till oss i enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed. Om ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare i ett uppdrag, anses ni ha samtyckt till att vi får lämna ut material och övrig information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren ska kunna lämna råd till eller utföra tjänster för er. Detsamma gäller material och övrig information som vi erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkt 10 ovan.

13.2 Såvitt gäller uppdrag avseende transaktioner och andra liknande uppdrag förbehåller vi oss rätt att för marknadsföringsändamål informera om vårt biträde för er så snart en viss transaktion eller berört uppdrag blivit allmänt känd. Utöver uppgiften om vårt biträde kommer sådan information endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Skulle vi ha särskild anledning att anta att ni inte önskar att vi lämnar information om vårt biträde kommer vi först att inhämta ert medgivande.

14. Kommunikation
14.1 Vi använder oss regelmässigt av elektronisk kommunikation inom ramen för utförandet av våra uppdrag. Trots att elektronisk kommunikation har många fördelar så är vi medvetna om att elektronisk kommunikation också kan innebära risker bland annat i säkerhetshänseende. Om ni av någon anledning inte vill kommunicera via internet eller e post i något uppdrag ber vi er underrätta er klientansvariga delägare eller aktuell ärendeansvarig delägare.

14.2 Vi ber er även notera att det ibland händer att elektroniska meddelanden inte når fram till önskad mottagare. För de fall då ni skickar viktig eller tidskritisk information med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel så bör ni säkerställa vårt mottagande av informationen på annat sätt, t ex via telefon.

15. Handlingar
För att underlätta utförandet av vårt uppdrag kommer vi att lagra dokument och arbetsresultat som tagits fram av oss eller tillhandahållits av er eller annan digitalt i ett gemensamt system för samtliga enheter inom Delphi. Efter slutförandet av ett visst uppdrag kommer vi att bevara eller låta lagra alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats inom ramen för uppdraget, i pappersform eller i elektronisk form, så länge som vi anser det vara motiverat, men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs enligt Advokatsamfundet. Efter uppdragets avslutande kommer vi att återsända mottagna originalhandlingar. Om vi finner det motiverat kommer vi att behålla kopior av dessa handlingar.

16. Insiderförteckning
Om ni önskar att vi ska upprätta och föra en insiderförteckning för att uppfylla era förpliktelser enligt marknadsmissbruksförordningen (596/2014), måste ni skriftligen informera oss härom.

17. Tillämplig lag och tvistelösning
17.1 Dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen och allt annat som är att hänföra till vårt eller våra uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt utan tillämpning av regler eller principer om lagval.

17.2 Eventuella tvister med anledning av dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen, vårt uppdrag eller vår rådgivning, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (”SCC”). SCC:s regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Platsen för skiljeförfarandet ska vara den ort där er klientansvariga delägare huvudsakligen är verksam. Det språk som ska användas är svenska, om vi inte enas om att i stället använda engelska.

17.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 17.2 samt information som framkommer under sådant förfarande, liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet, omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller liknande.

17.4 Oavsett vad som sägs i punkt 17.2, har Delphi alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i anledning av uppdraget eller i övrigt i domstolar eller myndigheter (exempelvis kronofogdemyndigheten) som har jurisdiktion (domsrätt) över er eller någon av era tillgångar.