Statsstöd

State aid rules – to give or not to give?

De EU-rättsliga statsstödsreglerna ska säkerställa att konkurrensen inte snedvrids genom att offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting, eller av dessa ägda bolag, ger ett stöd som skapar en konkurrensfördel för en privat eller offentlig aktör. Regelverket är komplext och det är viktigt för alla aktörer att kunna utnyttja de möjligheter till stöd som regelverket erbjuder och samtidigt vara medveten om riskerna för det fall det blir fråga om otillåtet stöd.

Statsstödsrättsliga tvister blir allt vanligare i svenska domstolar samtidigt som EU-kommissionen löpande vidtar åtgärder både för att förbjuda otillåtet stöd men även att godkänna utbetalningar av stöd.

Statsstödsrättsliga frågor aktualiseras inte bara vid stöd eller bidrag utan kan beröra många fler områden. Det kan även vara vid köp och försäljning av varor eller tjänster till över- eller underpris, vid försäljning av fastigheter eller verksamheter till underpris, vid forskning- och utveckling, vid infrastrukturinvesteringar, i olika skatteupplägg, vid transaktioner, med mera.

Delphis statsstödsteam bistår både offentliga och privata aktörer med granskning och rådgivning kring tilltänkta stödåtgärder, och kan bland annat hjälpa till med:

  • Kontakt med Näringsdepartementet och EU-kommissionen, både i klagomålsärenden, i anmälningar för godkännande av stöd och som ombud i domstol.
  • Förebyggande arbete i form av att utforma riktlinjer för hantering av statsstödsrättsliga frågor och genom att hålla skräddarsydda utbildningar.
  • Rådgivning kring EU:s statsstödsregler, och även rådgivning kring de närliggande reglerna i kommunallagen.
Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Micael Karlsson

Partner / Advokat

Malmö

Micael Karlsson

Karin Roberts

Partner / Advokat

Stockholm

Karin Roberts

Helene Andersson

Counsel / Advokat

Stockholm

Helene Andersson

Karl Hammarlund

Senior Associate

Stockholm

Karl Hammarlund

Felix Makarowski

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Felix Makarowski