Antikorruption

Don’t let corruption become a business interruption.

Lagstiftningen gällande mutor har skärpts avsevärt på senare år, både i Sverige och i många andra länder. Gränsen för vad som är tillåtet är inte alltid helt lätt att avgöra samtidigt som konsekvenserna för den som gör fel kan bli förödande och kostsamma.

De företag som agerar på ett etiskt sätt har å andra sidan mycket att vinna affärsmässigt. Det är därför viktigt för såväl styrelse som ledning och anställda att veta vad som är tillåtet eller inte. Våra klienter får hjälp med att tolka och följa gällande lagstiftning. Vi bistår genom att göra riskbedömningar och utreda misstankar, men hjälper dig även att förebygga genom utbildningar och framtagande av anti-korruptionspolicyer.

På Delphi har vi omfattande erfarenhet av lagstiftningen kring givande och tagande av muta men även rörande tillämpning av Näringslivskoden och de riktlinjer som finns för företag i vissa branscher. Vi granskar olika tilltänkta gåvor, event, säljtävlingar, samarbeten med agenter och tredje part, ser över avtalsvillkor med mera.

Det blir allt vanligare med krav på anti-korruptionspolicyer från till exempel ägare. Vi hjälper våra klienter med att ta fram riktlinjer för företaget eller dess leverantörer. Att ta fram en policy är ett viktigt tillfälle för företaget att se över vad som anses vara ett etiskt agerande, vilket kan vara mer restriktivt än vad lagstiftningen och branschregler tillåter. I vissa fall är förebyggande åtgärder nödvändigt för att agera i enlighet med lagstiftningen.

Vi hjälper er att göra riskbedömningar som bland annat måste anpassas utifrån var i världen företaget är verksamt, branschtillhörighet, om försäljning sker via offentliga upphandlingar, samarbeten med tredje part och så vidare. En annan fråga att hantera är rutiner för att rapportera misstänkta oegentligheter. Här kan vi hjälpa till att sätta upp ett whistle-blowingsystem.

Om ett visst agerande ifrågasätts hjälper vi till att hantera detta. Vi gör även granskningar av anti-korruptionsrisker i samband med förvärv och investeringar.

Förebyggande åtgärder är viktiga och vi bistår gärna våra klienter genom att hålla utbildningar och workshops för styrelse, ledningsgrupp eller personalen.

Specialister inom området

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund