På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Jämställdhet & mångfald

På Delphi arbetar vi aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan flera år tillbaka. Syftet är att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida kollegor.

Jämställdhet är inte enbart en självklar rättvisefråga, utan även nödvändigt för såväl vår som våra klienters framgång. Därför är det självklart för oss att vara med och delta och driva olika initiativ för att öka mångfalden inom juristyrket såväl som sökande till juristutbildningar, vilket vi tror kommer att bidra till en mer diversifierad arbetsplats i förlängningen.

Vi eftersträvar en så jämn könsfördelning som möjligt inom våra olika arbetsområden och verksamhetsgrupper. Kön är ovidkommande vid intern- och externrekryteringar, befordringar, tillämpning av anställningsvillkor, kompetensutveckling eller lönesättning. Varken kvinnor eller män ska uppleva att deras kön på något sätt inverkar på deras karriär på Delphi. Alla medarbetare ska uppleva att arbetsinsatser värderas rättvist och oberoende av kön.

Leda som vi lär

Delphi investerar stort i ledarskap och utbildning med syftet att kontinuerligt bygga ett klimat där inkludering, jämlikhet och jämställdhet är viktiga delar. Utöver våra återkommande utbildningsprogram har vi regelbundet workshops och kurser för våra medarbetare för att öka vår interna kompetens om jämställdhet, jämlikhet, diskriminering och trakasserier. Vi har också obligatoriska feedbackutbildningar för alla jurister samt en jämställdhetskurs vid introduktion för nyanställda.

Balans i livet

På Delphi har vi en etablerad syn att såväl kvinnliga som manliga medarbetare på Delphi ska ha en sund balans mellan arbetsliv och familjeliv eller fritid och att vi ska underlätta för våra medarbetare att förena arbete med föräldraskap.

Fokus på resultat

Varje år avsätter vi givetvis en budget för vårt jämställdhetsarbete och vi har en jämställdhetsgrupp som kontinuerligt utvecklar och följer upp dessa viktiga frågor. Vi mäter och analyserar statistik avseende könsfördelning inom olika yrkesroller, chefsrepresentation, uttag av föräldraledighet, vård av barn och frånvaro för att upptäcka eventuella mönster eller snedfördelningar. Så att vi kan bli ännu bättre.

För en mer jämställd bransch

Vi tror att jämställdhetsfrågan måste drivas både på enskilda advokatbyråer men även på branschnivå för att få optimal genomslagskraft inom en rimlig tid. Risken är annars att arbetet stagnerar och det ser vi som negativt för oss som byrå och för branschen vi verkar i. Därför samarbetar vi också med våra branschkollegor och diskuterar gemensamt dessa frågor i olika forum.

Mångfald ger resultat

Delphi strävar efter mångfald bland medarbetarna och arbetsplatsen ska reflektera det mångkulturella samhälle som Sverige i dag är. För oss är det självklart att mångfald inte bara berikar och skapar utvecklingsmöjligheter för vår verksamhet, utan också ger oss konkurrensfördelar och ett mer innovativt och öppet arbetsklimat. Detta innebär bland annat att vi ska se, förstå och värdesätta olika individers kompetenser och olikheter. Det innebär också att vi kan hjälpa våra klienter på ett bättre sätt, bland annat med hjälp av medarbetarnas språkkunskaper och kulturella förståelse.