Alla publikationer

Bevisbörda och beviskrav vid invändning om underskriftsförfalskning – särskilt om elektroniska signaturer i Kihlman (ed.) Elektroniska signaturer

Det är inte ovanligt att part, som enligt en handling är den förpliktigade, i en domstolsprocess invänder att innehållet i den handling som grundar den påstådda förpliktelsen är förfalskat eller att underskriften är förfalskad. Bevisbördefördelningen och beviskravet vid sådana invändningar har utvecklats genom praxis. Såvitt känt saknas det praxis där äktheten i en elektronisk signatur eller äktheten av innehållet i ett dokument som signerats med en elektronisk signatur har prövats. Ambitionen med denna uppsats är att redogöra för de bevisbörde- och beviskravsprinciper, som förekommer i praxis vid invändningar om förfalskning och att diskutera om dessa principer kan tillämpas på dokument som signerats med elektronisk signatur.