Alla publikationer

Extern finansiering av tvister och riskavtal, Ny juridik 1:18 2018

Extern finansiering av tvister blir vanligare, särskilt inom ramen för internationella skiljeförfaranden. Vid sådan finansiering är det vanligt att ombuden ingår särskilda former av riskavtal. Enligt Advokatsamfundets vägledande regler anses riskavtal som utgångspunkt strida mot god advokatsed. Vi menar att det vid vissa kommersiella tvister finns skäl att överväga att i större utsträckning tillåta riskavtal som innebär att ombud erhåller ersättning i form av en del av processutfallet. Detta skulle kunna resultera i att externa finansiärer i större utsträckning väljer att investera i skiljeförfaranden med säte i Sverige, vilket skulle bidra till att stärka Sveriges position som skiljeförfarandesäte i den internationella konkurrensen.

Publikation skrivet av associate John Neway Herrman.