Vi bjuder in till en halvdag i konkurrensrättens tecken!

Delphi Competition Day 2023

Välkommen till en fullspäckad eftermiddag kl 13-17 den 8 februari 2023 med efterföljande mingel.

Vi kan konstatera att det har hänt mycket under 2022. Vi har fått ett nytt regelverk för distributionsavtal och nya regler för samarbeten mellan konkurrenter är på väg.

Både EU-kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter är mer aktiva än någonsin och har utfört gryningsräder inom en rad olika branscher. Medan Konkurrensverket för första gången självt har fattat beslut om konkurrensskadeavgift har EU-kommissionen fått se flera tuffa bötesbeslut ogiltigförklarade av EU-domstolarna.

På andra områden har EU-kommissionen haft större framgång. Tribunalen har bekräftat kommissionens rätt att granska och förbjuda förvärv som inte når upp till anmälningströsklarna vare sig på EU- eller nationell nivå. För företag innebär detta en betydande grad av osäkerhet. Vi går igenom detta och andra förändringar som är viktiga att känna till vid förvärv.

Under eftermiddagen bjuder vi inte bara på årets nyheter utan mycket annat, bland annat en paneldebatt om informationsutbyten. Där debatterar vi vad man får diskutera med sina konkurrenter, hur man bäst hanterar möten inom branschföreningar och om det ens är möjligt att sitta som styrelseledamot i flera bolag inom samma bransch. Vi avslutar med take-aways och tips på hur ert företag på bästa sätt fångar upp konkurrensrättsliga risker och möjligheter.

Sista anmälningsdag har passerat. Om du har några frågor vänligen kontakta oss på advokatfirman.delphi@delphi.se

Agenda

12.30 – Registrering 

13.00 – Välkomstanförande
Elisabeth Eklund

13.10-14.15 – Konkurrensrättsåret 2022 i korthet
Amanda Bos Ekman, Felix Makarowski, Elisabeth Eklund, Helene Andersson, Henrik Bengtsson
2022 har varit ett minst sagt händelserikt år inom konkurrensrätten. Tillsammans går vi igenom de viktigaste nyheterna från Sverige och EU.

14.15-14.45 – Kaffepaus

14.45-15.30 – Informationsutbyten – när bör företaget särskilt se upp?
Annika Melin Jakobsson, Elisabeth Eklund, Johan Hübner, Helene Andersson
Informationsutbyten konkurrenter emellan kan vara konkurrensrättsligt problematiska eller i vart fall utmanande att hantera. Samma sak gäller i kommunikation mellan leverantörer och återförsäljare angående prissättning eller var och hur produkter säljs. I denna paneldebatt diskuterar vi informationsutbyten ur ett praktiskt perspektiv och ger handfasta tips på hur du bör agera i kontakter med konkurrenter, leverantörer och återförsäljare.

15.30-15.50 – Paus

15.50-16.30 – Förvärvskontroll 2.0 – Allt fler hinder på vägen mot closing
Karin Roberts, Karl Hammarlund, Rickard Isacson
Det blir allt svårare att avgöra vilka förvävsanmälningar som måste göras och bedöma utsikterna för att få igenom en transaktion. Parallellt med att konkurrensmyndigheterna allt oftare granskar förvärv som inte är anmälningspliktiga introduceras krav på förhandsgodkännande även inom andra områden än konkurrensrätten, t.ex. utländska direktinvesteringar, säkerhetsskydd och vid utländska subventioner.

Vi diskuterar vikten av att redan tidigt i processen skaffa sig en överblick över de krav som gäller för transaktionen och de möjliga konsekvenserna av att inte göra det.

16.30-17.00 – Konkurrensrättsliga risker och möjligheter 
Elisabeth Eklund, Helene Andersson och Karin Roberts 
I denna avslutande diskussion sammanfattar vi viktiga lärdomar från eftermiddagen och tipsar om hur organisationen på bästa sätt fångar upp konkurrensrättsliga risker och möjligheter.

17.00 – Efterföljande mingel

Talare

Elisabeth Eklund
Partner / Advokat

Elisabeth Eklund är ansvarig för Delphis EU- och konkurrensrättsgrupp. Elisabeth har omfattande erfarenhet av konkurrensrättsliga utredningar hos myndigheter, strategifrågor, gryningsräder, konkurrensrättsliga och regulatoriska tvister samt compliance-frågor och utbildningar. Hon är även gästföreläsare på Stockholms universitet. Elisabeth är rankad som en av de ledande svenska konkurrensrättsadvokaterna i internationella rankingar och fick även utmärkelsen Clients’ Choice Award som bästa konkurrensrättsadvokat i Sverige 2021.

 

Henrik Bengtsson
Partner / Advokat

Henrik Bengtsson är specialist på immaterialrätt, företagshemligheter, marknadsrätt, IT-rätt samt personuppgiftsfrågor och tvister inom dessa områden. Henrik har även omfattande erfarenhet av Internetrelaterade frågor, integritetsskydd och licensiering. Han har framgångsrikt företrätt klienter i över hundra processer och skiljeförfaranden på immaterialrättsområdet, rörande företagshemligheter och otillbörlig marknadsföring.

Johan Hübner
Partner / Advokat

Johan Hübner är specialist med mer än 20 års erfarenhet av att upprätta, granska och förhandla kommersiella avtal, särskilt inom IT, immaterialrätt och tech. Johan är även specialist inom frågor kopplade till open source och ny teknik samt IT och immateriella tillgångar vid företagsöverlåtelser. Johans expertis omfattar också distribution, licensiering och försäljning av de flesta typer av kommersiella produkter och tjänster.

Rickard Isacson
Partner / Advokat

Rickard Isacson arbetar inom verksamhetsområdet Transactions och fokuserar på M&A. Rickard arbetar löpande med transaktioner, både nationella och gränsöverskridande inom olika branscher. Rickard företräder svenska och internationella aktörer, såväl industriella klienter som private equity-fonder och deras portföljbolag.

 

Annika Melin Jakobsson
Specialist Counsel

Annika har mer än 25 års erfarenhet från arbete med styrnings och ledningsrelaterade frågor i stora organisationer, såväl privata som publika och statliga. Hon har varit ansvarig för stora globala separationsprojekt, hjälpt styrelser och ledningar att sätta och implementera strukturer för att uppfylla Nasdaqs krav på risk management, governance och intern kontroll, deltagit i Nasdaqs börsgranskningsteam, varit rådgivare till styrelser inom ekonomiska och ideella föreningar vad gäller styrelsearbete och styrelseansvar samt varit ansvarig för flera utredningsuppdrag kopplade till styrelseledamöters skadeståndsansvar.

Helene Andersson
Counsel / Advokat

Helene Andersson har lång erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning; från förebyggande complianceprogram till gryningsräder och komplexa konkurrensrättsliga domstolsprocesser. Hon är utöver advokat docent i Europarätt och författare till böckerna Dawn Raids Under Challenge och Access and Cartel Cases.

Karin Roberts
Counsel / Advokat

Karin har en lång och bred erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor såsom förvärvskontroll, otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning. Hon har även erfarenhet av regulatoriska frågor, frågor kopplade till offentliga verksamheter och säkerhetsskydd. Karin bistår regelbundet klienter i dessa frågor både i utredningar hos myndigheter och i domstolsprocesser samt med förebyggande arbete och strategisk rådgivning. Hon är även ansvarig för Delphis CSR-arbete.

Felix Makarowski
Senior Associate / Advokat

Felix arbetar huvudsakligen med konkurrensrättsliga och regulatoriska frågor. Felix bistår klienter i förvärvsärenden, konkurrensrättsliga utredningar och i säkerhetsfrågor. Felix bistår även klienter i ärenden som rör artificiell intelligens, IT-avtal och cookies.

Amanda Bos Ekman
Associate

Amanda Bos Ekman är specialiserad inom konkurrensrätt. Amanda har erfarenhet av olika konkurrensrättsliga frågor som vertikala avtal, missbruk av dominerande ställning, konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och konkurrensrättsliga domstolsprocesser. Hon har tidigare arbetat som sakkunnig jurist vid Konkurrensverket samt som notarie vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Karl Hammarlund
Associate

Karl Hammarlund bistår klienter med bland annat konkurrensrättslig och statstödsrättslig rådgivning. Karl arbetar även med regulatoriska frågor. Han har tidigare aretat vid en internationell advokatbyrå i Bryssel.