Alla nyheter

Positivt med införande av svensk lagstiftning för statsstöd

Advokatfirman Delphi har gett in ett remissyttrande avseende betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69). Delphi anser att det är positivt att införa svensk lagstiftning på området och instämmer i stora delar med den föreslagna regleringen men anser bl.a. att visst tillsynsansvar bör införas för Konkurrensverket och att även beslut från riksdagen som innebär statligt stöd skall kunna angripas.

 

Delphis kompetensgrupp för EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling och statligt stöd rådger löpande både offentliga och privata aktörer i statsstödsrättsliga frågor. Olagligt stöd kan ta många olika former t.ex. bidrag, avgiftsfria borgensåtaganden, köp till underpris, förmånliga lån eller skatteförmåner som gynnar enskilda. Förbudet mot statsstöd som snedvrider konkurrensen mellan medlemsstaterna är en av grundpelarna inom EU:s konkurrensrätt. Det har dock varit svårt för aktörer som berörs negativt av att en konkurrent får stöd att genom domstolsprocesser få stopp på olagligt stöd i Sverige och det har inte heller funnits tydliga regler för hur återbetalning av olagligt statsstöd skall ske. Utredningen Olagligt stöd (SOU 2011:69) har nu föreslagit regler för att underlätta för individer och företag att agera mot otillåtet statligt stöd.