Alla publikationer

Nya konsumentregler

Sanktionsavgifter upp till 4 % av omsättningen införs vid brott mot konsumentreglerna. Samtidigt införs flera nya viktiga regler som gäller vid såväl försäljning av varor som tjänster. I denna artikel beskriver vi de viktigaste förändringarna samt våra rekommendationer.

 

Tydligare regler vid konsumentavtal började gälla 1 maj 2020

Redan den 1 maj 2020 började vissa förändringar i de svenska konsumentreglerna gälla då ett flertal ändringar genomfördes i marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen. Ändringarna har sin bakgrund i de synpunkter som EU-kommissionen haft på hur Sverige har genomfört EU-direktivet om konsumenträttigheter från 2011. EU-kommissionens synpunkter resulterade i att Sverige beslutade om att göra ändringar i ovan nämnda lagar för att säkerställa att de svenska reglerna är i linje med EU-direktivet om konsumenträttigheter.

Syftet med ändringarna är att det genom tydligare regler ska bli enklare för både konsumenter och företag att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter de har. Ändringarna innebär bl.a. att e-handlare nu är skyldiga att tillhandahålla konsumenter ett standardformulär för att utöva ångerrätt istället för att endast informera om standardformuläret. Vidare förtydligas hur e-handlare ska informera konsumenten vid avtal om digitalt innehåll.

Sanktioner vid brott mot konsumentregler införs

Att brott mot GDPR kan leda till höga sanktionsavgifter har nog ingen missat. Genom EU:s New deal for Consumers kan företag drabbas av liknande sanktioner även för brott mot konsumentreglerna. New Deal for Consumers är en del av EU:s satsning för att stärka konsumenters rättigheter och skapa mer lika regler inom EU. Reglerna syftar särskilt till att öka företags incitament att arbeta mer aktivt med att följa reglerna.

Förändringarna innebär att ett flertal EU-direktiv på konsumentområdet uppdateras. Detta kommer i sin tur innebära förändringar i svenska lagar såsom marknadsföringslagen, distansavtalslagen, avtalsvillkorslagen och prisinformationslagen.

Som en del av de nya reglerna införs senast våren 2022 alltså sanktionsavgifter upp till 4 % av omsättningen i de länder som berörs (eller två miljoner euro om information om företagets omsättning inte finns tillgänglig). Sanktionsavgifterna kan utgå om konsumentreglerna inte följs (t.ex. reglerna om ångerrätt eller informationskraven på företagets sajt). EU-länderna kan även införa striktare sanktioner.

Konsumentreglerna moderniseras

Flera konkreta materiella förändringar införs. En viktig förändring innebär krav på ökad transparens på e-marknadsplatser. Genom de nya reglerna ska det bli tydligare för konsumenter om säljaren är ett företag eller någon annan individ samt vilka regler som därför ska gälla för köpet. Företag som tillhandahåller e-marknadsplatser ska även informera tydligt om vilka kriterier som används för att ranka produkter vid sökningar online samt om betald reklam leder till att vissa produkter rankas högre för konsumenten.

Ett omdiskuterat ämne är hur e-handlare anger Rea och prissänkningar. En nyhet för att komma till rätta med kritik inom detta område är att företag kommer bli tvungna att informera om det lägsta priset som produkten haft under de senaste 30 dagarna i samband med prissänkningar – samt om priserna har anpassats personligen för konsumenten genom automatiserat beslutsfattande. Ökad transparens krävs även för konsumentrecensioner och rekommendationer för att säkerställa att sådana är äkta och inte manipulerade.

En annan viktig nyhet är att betalning med personuppgifter för digitala tjänster nu uttryckligen kommer att omfattas av konsumentreglerna. Detta innebär bl.a. att en konsument kommer ges rätt att ångra sitt ”köp” av den digitala tjänsten inom 14 dagar även när betalning endast skett genom att konsumenten tillhandahållit sina personuppgifter.

Nya regler för varor

En ytterligare del av satsningen på konsumentregler är införandet av ett nytt konsumentdirektiv för försäljning av varor som ska gälla omnikanal – dvs. både vid försäljning online och offline. Reglerna innebär förändringar kring bl.a. reklamationstid och presumtionstid för när det anses vara fel i en vara. Den nya föreslagna tidsperioden för att reklamera en konsumentprodukt (när ingen särskild garantiperiod utlovats) inom EU kommer att vara minst två år. Detta kan jämföras med de regler om tre år som t.ex. gäller i Sverige idag. Sverige och andra länder kan alltså välja att behålla sin tre-årsgräns. För fel i en vara har presumtionen tidigare inneburit att konsumenten inte behöver bevisa ett fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet av varan. I samband med att de nya reglerna införs kommer denna presumtionstid att öka från sex månader till ett eller två år beroende på hur varje land väljer att lagstifta.

När reglerna föreslogs var tanken att det skulle bli helt tvingande och likadana regler i EU, men de regler som nu införs uppställer endast minimi-krav. Det innebär att länderna i EU kan välja att ha kvar eller införa tuffare regler för företagen. Det innebär vidare att det tyvärr inte går att vara säker på om exakt samma regler gäller i alla länder.

Nya regler för digitalt innehåll och digitala tjänster

Utöver detta tillkommer ett nytt direktiv som gäller digitalt innehåll och digitala tjänster såsom musik-, film- eller molntjänster.

Det nya direktivet påverkar vad som anses vara fel i en digital tjänst och möjligheterna att friskriva sig som tjänsteleverantör. Vid fel kan hänsyn tas både till vad som beskrivits i avtal eller vad som rent objektivt är normalt för en viss typ av digital tjänst.

Det är ännu oklart om detta direktiv kommer innebära att en ny lag som behandlar dessa frågor införs i Sverige eller om redan befintlig lagstiftning kommer anpassas, till exempel genom att konsumenttjänstlagen uppdateras.

Börja förberedelserna i tid

Förutom de regler som började gälla redan den 1 maj 2020 kommer de nya reglerna och sanktionerna som beskrivits ovan börja gälla senast våren 2022. Exakt hur den svenska och andra länders lagstiftningar kommer se ut är inte helt klart eftersom varje land har viss frihet att implementera reglerna i sin egen lagstiftning – men vi vet redan nu vad reglerna minst behöver uppfylla.

Ni som säljer till konsumenter behöver därför redan nu börja förbereda er. Inte bara för att undvika dålig publicitet och se professionella ut – utan även för att inte riskera höga sanktionsavgifter.

Vi rekommenderar er som säljer till konsumenter att:

  • Göra en juridisk granskning av er sajt/app om ni säljer online
  • Se över era befintliga köpvillkor
  • Se över era interna rutiner och processer
  • Uppdatera er information på er sajt med relevanta ändringar, t.ex. för att uppnå kraven på transparens

Börja gärna med att boka in ett möte med oss för strategisk rådgivning kring vad och hur ni ska prioritera att ta hjälp med. Tveka inte att höra av er till någon av våra experter inom konsumenträtt för att boka in ett uppstartsmöte eller ställa de frågor ni har.


Relaterat innehåll