Alla publikationer

Kartellavtal måste kunna anses konkurrensrättsligt ogiltiga i förhållande till tredje man

Europarättslig Tidskrift, nr 1/2011

Möjligheten att få en domstol eller skiljenämnd att åsidosätta ett avtal eller avtalsvillkor pga. konkurrensrättslig ogiltighet av ett s.k. följdavtal kan vara kommersiellt mycket viktigt för det företag eller den konsument som har ingått följdavtalet och som själv inte är part till det konkurrensstridiga agerandet. Det känns därför otillfredsställande att det inte finns någon klar svensk praxis i denna fråga. Frågan om konkurrensrättslig ogiltighet av följdavtal eller i förhållande till tredje man har som bekant varit föremål för Högsta Domstolens prövning i NJA 2004 s. 804. I det s.k. Boliden-målet fann HD att följdavtal till följd av samordnade förfaranden inte kan anses vara ogiltiga enligt konkurrenslagen även om HD ger en viss öppning för att ogiltighet kan föreligga under särskilda omständigheter. EU-domstolen har dock både före och efter detta avgörande uttalat att även följdavtal skall kunna omfattas av ogiltighetsbestämmelsen i Artikel 101.2 FEUF. Frågan är om Högsta domstolen kan komma till en annan slutsats för det fall frågan skulle prövas på nytt i ett annat sammanhang. Svea hovrätt har i två nyligen avgjorda lagakraftvunna domar funnit att konkurrensrättslig ogiltighet förelåg i förehållande till de ifrågasatta avtalen men prövade inte frågan om ogiltighet i förhållande till samordnande förfaranden. Advokat Elisabeth Eklund på Advokatfirman Delphi sammanfattar här rättsläget och kritiserar Högsta Domstolens avgörande i Boliden-målet i ljuset av EU-rätten.