Tech Blog

Datainspektionen anser att ny myndighetsdatalag bör vänta

Datainspektionen har principiella invändningar mot förslaget till ny myndighetsdatalag och menar att utredningen inte tillräckligt tagit hänsyn till de krav på skydd av privatlivet som finns i såväl EU:s lagstiftning som svensk grundlag. Datainspektionen anser att det är viktigt att vänta med en svensk myndighetsdatalag till dess att man vet hur den färdiga EU-lagstiftningen för dataskydd kommer att vara utformad. Datainspektionen menar att det är först då som det står klart om det över huvud taget är möjligt för Sverige att införa en myndighetsdatalag. Läs Datainspektionens yttrande här.