Tech Blog

EU-kommissionen föreslår nya regler om elektronisk kommunikation

EU-kommissionen vill anpassa de nuvarande reglerna om elektronisk kommunikation till den tekniska utvecklingen och dataskyddsförordningen. Därför presenterar de ett förslag till ny lagstiftning angående integritet och elektronisk kommunikation: den så kallade e-integritetsförordningen. Förslaget ska fungera som en speciallagstiftning och komplettera bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Lagförslaget utvidgar de nuvarande bestämmelsernas tillämpningsområde till att omfatta samtliga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster (t.ex. Skype, WhatsApp och Facebook Messenger). Lagförslaget ska även skapa nya möjligheter för behandling av kommunikationsdata, stärka förtroendet för och skärpa säkerheten på den digitala inre marknaden.

Utöver ett utvidgat tillämpningsområde innehåller förslaget bl.a. förenklade regler om samtycke till cookies. Enligt förslaget ska samtycke inte krävas för ofarliga cookies som gör webbplatsen mer användarvänlig (t.ex. för att komma ihåg vad en kund lagt i sin varukorg) eller till cookies som endast räknar antalet besökare på en webbsida. I denna del bör förslaget alltså leda till att antalet pop-up meddelanden minskar. Förslaget innehåller även regler om förbud mot icke begärd elektronisk kommunikation (spam) om användaren inte samtyckt till det. I denna del riktar sig förslaget till all kommunikation: mail, sms och mobiltelefonsamtal. Telefonförsäljare måste visa sitt telefonnummer eller använda sig av ett särskilt riktnummer för telefonförsäljning. EU-kommissionen föreslår även att telekombolagen får använda kunders metadata i syfte att erbjuda andra tjänster, t.ex. för att ta fram värmekartor som visar var personer befinner sig.

EU-kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att anta lagförslaget senast den 25 maj 2018, alltså det datum då dataskyddsförordningen träder ikraft. Förslaget finns att läsa här.