Alla insights

Delphi insights: Green Claims direktivet tvingar bolag att se över sina miljöpåståenden

I veckan har det europeiska parlamentet röstat för att godkänna Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims, 2023/0085 (COD) (”Green Claims direktivet”/”Direktivet”). Syftet med Direktivet är att skydda konsumenter från oriktiga miljöpåståenden eller ”greenwashing” genom att bland annat uppställa krav på hur bolag ska underbygga och verifiera miljöpåståenden. Miljöpåståenden som inte får användas utan att kunna verifieras är exempelvis ”miljövänlig”, ”biologiskt nedbrytbar”, ”mindre förorenande” eller ”vattenbesparande”. Vidare innebär direktivet striktare reglering av miljömärkningar.

Green Claims direktivet innebär att bolag behöver få ett förhandsgodkännande av ett särskilt tredjeparts ackrediterat organ för att få lov att använda ett miljöpåstående i kommersiellt syfte. Förhandsgodkännandet är avhängigt att ett antal aspekter beaktas och kan verifieras av bolaget, exempelvis ska miljöpåståendet vara betydande ur ett livscykelperspektiv. Godkännandet av miljöpåståendet medför utfärdandet av ett intyg om överensstämmelse vilket gör det möjligt att använda miljöpåståendet inom hela EU.

Överträdelser av direktivet föreslås vara förenat med sanktioner vilka baseras på en procentuell del av bolagets årsomsättning, böter motsvarande den vinst som härrör från överträdelserna eller tillfällig uteslutning från offentliga upphandlingsförfaranden.

Nästa steg i processen för antagande av Direktivet antas ske i juni 2024.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om den gröna omställningen eller vad Green Claims direktivet innebär för er verksamhet!

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Sofie Österberg

Associate

Malmö

Sofie Österberg