Alla insights

Delphi insights: Nya förenklade upphandlingsregler

Den 1 februari 2022 införs nya förenklade regler för upphandling. Förändringarna rör det icke-direktivstyrda området och syftar till att förenkla upphandlingsförfarandet. Lagändringarna medför även ökade krav på upphandlande organisationer att tydliggöra vad som gäller för varje enskild upphandling.

De nya reglerna kommer att omfatta upphandlingar som påbörjas från och med den 1 februari 2022. Förändringarna ska göra regelverket enklare vad gäller utformning och innehåll. Regelverket kommer endast innehålla de regler som är nödvändiga för att ge upphandlande myndigheter ramar att förhålla sig till samt de regler som krävs för att skydda leverantörerna.

De nya reglerna omfattar upphandlingar som ligger under EU:s tröskelvärden och kommer att påverka följande lagar:

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
• Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
• Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)

Även upphandlingar som genomfört i enlighet med Lag (2016:1174) om upphandling av koncessioner (LUK) kommer beröras vad avser efterannonsering.

De nya reglerna innebär bland annat följande:

• Nuvarande kap. 19 i LOU respektive LUF ersätts av två nya kapitel; kap. 19 för annonspliktiga upphandlingar och kap. 19 a för direktupphandling
• Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande tas bort för icke-direktivstyrda upphandlingar
• Möjligheten att genomföra reserverad upphandling av vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster för idéburna organisationer utökas
• Utökade möjligheter till dialog och förhandling införs
• Direktupphandlingsgränsen för upphandlingar enligt LOU, LUF och LUFS höjs
• Möjlighet att genomföra direktupphandling i samband med att annonserad upphandling överprövas, under förutsättning att inköpet är nödvändigt för att tillgodose ett angeläget behov

Sammanfattningsvis lämnar de nya reglerna ett utökat utrymme för upphandlande myndigheter att utforma upphandlingarna själva. Det utökade utrymmet innebär en stor flexibilitet för den upphandlande myndigheten men ställer därtill högre krav på att varje enskilt upphandlingsförfarande ska vara noggrant och tydligt beskrivet.

Christian Härdgård

Partner / Advokat

Malmö

Christian Härdgård