På Delphis webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Läs mer.

Christian Härdgård

Christian Härdgård

Malmö | Partner / Advokat

Direkttelefon: +46 40 660 79 46

Mobiltelefon: +46 767 72 00 46

E-post: christian.hardgard@delphi.se

Språk: Engelska

Skriv ut


Om

Om

Christian började sin karriär på ett byggföretag och kom härigenom att arbeta med en stor mängd entreprenadavtal och standardavtal som används på marknaden. Christian har även arbetat på Länsstyrelsen i Skåne Län som upphandlingssamordnare, vilket innebar att bistå organisationen vid alla typer av upphandlingsskeden, med avtalsuppföljning samt utbildade medarbetare i offentlig upphandling. Därutöver arbetade Christian med överprövningar av beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Efter länsstyrelsen arbetade Christian på Förvaltningsrätten i Malmö med främst överprövningar av upphandlingar enligt LOU, LUF och LOV. Han arbetade även med andra typer av överklaganden av myndighetsutövning, t.ex. beslut gällande kameraövervakning och serveringstillstånd.

På Delphi arbetar Christian uteslutande med upphandlingsfrågor samt miljö- och fastighetsrättsliga frågor. Inom upphandlingsområdet hjälper Christian Delphis klienter under samtliga delar av upphandlingsprocessen, från förstudier inför upphandling, val av upphandlingsform och utformning av förfrågningsunderlag, till utvärdering av anbud och avtalsförvaltning. Christian är ofta ombud för såväl privata företag som upphandlande myndigheter och för kontinuerligt processer vid förvaltningsrätter och kammarrätter. Inom miljörätten består arbetet huvudsakligen av tillstånds- och tillsynsfrågor och avhjälpandeansvarsfrågor. Inom fastighets- och entreprenadrätten består arbetet av tvistelösning, upprättande av diverse entreprenad- och  fastighetsrättsavtal samt överprövningar av bygglov och detaljplaner. Uppdragsgivarna inom dessa områden är såväl privata företag som stat och kommun


Resumé

Resumé

Utbildning

Jur. kand., Umeå Universitet 2003
Jur. mag. Affärsrätt, Luleå Universitet 2001


Erfarenhet

Partner / Advokat, Advokatfirman Delphi 2019-
Senior Associate / Advokat, Advokatfirman Delphi 2015-2018
Associate, Advokatfirman Delphi 2011-2015
Föredragande, Förvaltningsrätten i Malmö 2008-2011
Länsassessor, Länsstyrelsen i Skåne Län 2005-2008
Byggföretag 2003-2005


Publikationer


Medlemsskap

Sveriges Advokatsamfund


Relaterat innehåll