Christian Härdgård

Christian Härdgård

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 767 72 00 46

E-post: christian.hardgard@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Christian Härdgård började sin karriär på ett byggföretag och kom härigenom att arbeta med en stor mängd entreprenadavtal och standardavtal som används på marknaden. Christian har även arbetat på Länsstyrelsen i Skåne Län som upphandlingssamordnare, vilket innebar att bistå organisationen vid alla typer av upphandlingsskeden, med avtalsuppföljning samt utbildade medarbetare i offentlig upphandling. Därutöver arbetade Christian med överprövningar av beslut enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. Efter länsstyrelsen arbetade Christian på Förvaltningsrätten i Malmö med främst överprövningar av upphandlingar enligt LOU, LUF och LOV. Han arbetade även med andra typer av överklaganden av myndighetsutövning, t.ex. beslut gällande kameraövervakning och serveringstillstånd.

På Delphi arbetar Christian uteslutande med upphandlingsfrågor samt miljö- och fastighetsrättsliga frågor. Inom upphandlingsområdet hjälper Christian Delphis klienter under samtliga delar av upphandlingsprocessen, från förstudier inför upphandling, val av upphandlingsform och utformning av förfrågningsunderlag, till utvärdering av anbud och avtalsförvaltning. Christian är ofta ombud för såväl privata företag som upphandlande myndigheter och för kontinuerligt processer vid förvaltningsrätter och kammarrätter. Inom miljörätten består arbetet huvudsakligen av tillstånds- och tillsynsfrågor och avhjälpandeansvarsfrågor. Inom fastighets- och entreprenadrätten består arbetet av tvistelösning, upprättande av diverse entreprenad- och  fastighetsrättsavtal samt överprövningar av bygglov och detaljplaner. Uppdragsgivarna inom dessa områden är såväl privata företag som stat och kommun.


Kompetensområden


Resumé


Utnämningar