Alla insights

Delphi insights: Naturvårdsverket presenterar sitt treåriga uppdrag ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”

Under gårdagen presenterade Naturvårdsverket regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”, en utredning som pågått under tre år. Syftet med uppdraget har varit att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn.

Bakgrund

Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen samt länsstyrelserna att utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder i syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn och en mer samlad tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Regeringsuppdraget slutredovisades till regeringen den 31 december 2023. Den 7 februari 2024, publicerades slutredovisningen och Naturvårdsverket presenterade uppdraget genom ett webbinarium.

Ett av de bakomliggande skälen till förevarande regeringsuppdrag är betänkandet Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet (SOU 2017:63) som redovisades av Miljötillsynsutredningen i juni 2017. Som en följd av Miljötillsynsutredningens betänkande infördes det år 2020 nya bestämmelser i miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13) om nationella mål för tillsynen och en tillsynsstrategi. För att säkerställa att dessa bestämmelser efterlevs, beslutade regeringen att ge aktuellt uppdrag till Naturvårdsverket och övriga ovan nämnda myndigheter.

Utredningens förslag

Uppdraget har utmynnat i två förslag till regeringen för fortsatt arbete:

  1. att regeringen ger berörda myndigheter i uppdrag att genomföra de aktiviteter som finns redovisade i planen för ökad digitalisering av tillsynsvägledning och tillsyn enligt miljöbalken, och
  2. att kriterierna för kompetens införs som en ny bestämmelse i miljötillsynsförordningen.

Uppdraget är redovisat i tre deluppdrag som sammanfattas nedan.

Arbetsmodell för framtagande av nationell tillsynsstrategi
Det första deluppdraget bestod i att ta fram en arbetsmodell som beskriver tillvägagångssättet vid utarbetandet av en nationell tillsynsstrategi. En nyhet är att kommande strategiperiod kommer innehålla fokusområden för att stärka tillsynsmyndigheternas förmåga att genomföra sitt tillsynsuppdrag.

Arbetsmodellen beskriver formerna för samverkan för den nationella tillsynsstrategin och hur tillsynsmyndigheterna genom ett remissförfarande kommer kunna påverka urvalet samt utformningen av tillsynsstrategins fokusområden.

Vidare har utredningen resulterat i en strategiperiod om fyra år och en tillsynsvägledningsplan som omfattar en period om två år enligt 3 kap. 17 § miljötillsynsförordningen.

I mars påbörjas arbetet med att ta fram tillsynsstrategin för perioden 2026–2029.

Plan för ökad digitalisering
Det andra deluppdraget bestod i att ta fram en plan för ökad digitalisering, som med beaktande av säkerhetsskyddslagen (2018:585), kan leda fram till nya arbetssätt och digitala lösningar för både tillsynsvägledning, tillsyn och rapportering.

Den framtagna planen syftar till att säkerställa framtida samverkan mellan de utpekade myndigheterna, ange vilka resurser som krävs för det fortsatta arbetet och tydligt kommunicera hur arbete framåt kan se ut.

I det redovisade uppdraget föreslås en samlad plattform där alla som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken kan få tillgång till samlat råd och stöd. Vidare föreslås en digital och automatiserad uppföljning och inrapportering av uppgifter, vilket medför att miljöbalkstillsynen ska kunna följas i realtid. Genom denna plattform ska tillsynsmyndigheterna enklare kunna säkerställa att lagstiftningen tillämpas enhetligt.

Deltagande myndigheter har bett regeringen om ett förnyat uppdrag för att genomföra de aktiviteter som finns beskrivna i planen.

Kriterier för kompetens
Det tredje och sista deluppdraget bestod i att ta fram förslag på kriterier för kompetens med tillhörande konsekvensutredning samt en plan för fort- och vidareutbildning för dem som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

Miljötillsynsutredning föreslog 2017 att det införs en bestämmelse som föreskriver att den personal som för en tillsynsmyndighets räkning utför tillsyn ska genom utbildning och erfarenhet ha den kunskap som behövs. Mot bakgrund av detta har förevarande utredning tagit fram följande förslag på kriterier för kompetens:

  • Kompetens ska finnas inom de ansvarsområden enligt miljöbalken som identifierats i myndighetens behovsutredning och planerats i tillsynsplanen.
  • Grundläggande juridisk kompetens ska finnas inom miljö- och förvaltningsrätt.
  • Fördjupad juridisk kompentens ska finnas att tillgå för stöd i handläggningen vid behov.
  • Kompetens ska finnas inom tillsynsmetodik, kommunikation och bemötande.

Utredningen föreslår att ovanstående kriterier införs som en bestämmelse i miljötillsynsförordningen samt att Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram en kompletterande vägledning med förtydliganden.

Vidare har det tagits fram en plan för fort- och vidareutbildning. Planen kommer finnas tillgänglig på den gemensamma plattformen för tillsynsvägledning och kommer innehålla hänvisningar till vägledningar, utbildningar, inspelade seminarier och liknande. Exempel på områden som kommer finnas med är förvaltningskunskap, olika delar av miljöbalken samt tillsynsmetodik, kommunikation och bemötande.

Vad händer nu?

Den redovisade utredningen har lämnats över för beredning inom Regeringskansliet. Klimat- och miljöministern kommer informeras om förslagen som lämnats i redovisningen och besluta om hur förslagen ska hanteras vidare framöver. Om det blir aktuellt att gå vidare med förslaget om ett formellt kompetenskrav kommer detta förslag remitteras innan det hanteras vidare.

De utredande myndigheterna har uppgett att de under 2024 kommer fortsätta arbeta med uppdraget, framför allt med digitaliseringsfrågorna, oaktat om ett nytt regeringsuppdrag blir aktuellt eller inte.

Christian Härdgård

Partner / Advokat

Malmö

Christian Härdgård

Elisabeth Werner

Partner / Advokat

Malmö

Elisabeth Werner

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Ida Holm

Associate

Malmö

Ida Holm