Alla nyheter

Vinst i Mark- och miljööverdomstolen

Delphi har framgångsrikt biträtt klienter i Mark- och miljööverdomstolen. Saken rörde bygglov för ett flerfamiljshus, vilket Delphis klienter överklagat. Delphis klienter vann på två grunder i Mark- och miljööverdomstolen. Dels stred den sökta byggnationen mot anpassningskravet som byggnation ska följa enligt plan- och bygglagen, dels bedömdes den aktuella byggnaden som planstridig och avvikelsen kunde inte anses liten. Målet har principiell betydelse vad avser tolkningen av avstyckningsplaner, vilka är föregångare till dagens detaljplaner.

Delphis PBL-team bestod av Anders Hulegårdh och Anton Melander.