Alla nyheter

Delphi insights: Hur påverkar EU-taxonomin ditt bolag?

I juli 2020 trädde EU:s taxonomiförordning i kraft. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringsverktyg för miljömässigt hållbara investeringar och finansiella produkter. Detta medför bl.a. krav på att vissa bolag redogör hur hållbar bolagets verksamhet är enligt taxonomin. Genomförandet av förordningen sker stegvis och ska tillämpas fullt ut från och med 1 januari 2023. Taxonomin utgör en viktig del av EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Detta innebär att man som bolag bör ha koll på följande frågeställningar.

Omfattas mitt bolag?
– Ja, om ditt bolag omfattas av EU-direktivet för icke-finansiell rapportering, dvs. är ett företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda.

Vilka sektorer omfattas?
– Jord- och skogsbruk och fiske
– Tillverkningsindustri
– Energi och el
– Vatten, avlopp och avfall
– Transport och logistik
– Informations- och kommunikationsteknik
– Bygg- och fastighetsverksamheter

Hur klassificeras aktiviteter som hållbara enligt taxonomiförordningen?
För att en investering eller finansiell produkt ska klassificeras som hållbar enligt taxonomin ska den:
– Väsentligt bidra till minst ett av de definierade miljömålen;
– Inte ha någon negativ påverkan på något av de övriga miljömålen;
– Uppfylla minimikrav inom hållbarhet.

Vad innebär detta för mitt bolag?
– Det kommer att uppställas krav på att ditt bolag inkluderar information i hållbarhetsrapporten om hur hållbar bolagets verksamhet är enligt taxonomin, vilket kommer innebära att ditt bolag ska redovisa hur stor andel av kapitalinvesteringarna och de operativa kostnaderna som kan klassas som hållbara;
– Ni behöver upprätta tydliga klimatstrategier, målsättningar och aktiviteter för att integrera miljömässig hållbarhet i affärsstrategin och styrningen. Därtill krävs riktlinjer för att på ett tydligt sätt följa upp och transparent informera eventuella investerare utifrån era hållbarhetsstrategier;
– Investerare kommer ställa högre krav på ditt bolags hållbarhetsarbete för att vara villiga att investera i bolaget.

För vidare frågor gällande taxonomi är ni välkomna att höra av er till Nicole Schiller, Erica Nobel eller Christian Härdgård.

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel

Christian Härdgård

Partner / Advokat

Malmö

Christian Härdgård

Nicole Schiller

Associate

Malmö

Nicole Schiller