Alla publikationer

Kommissionen har infört ytterligare kompletteringar av det tillfälliga regelverket för statsstöd under Covid-19 krisen

Den ekonomiska kris som är ett resultat av spridningen av Covid-19 påverkar många företag. Vi har tidigare rapporterat om att det finns vissa möjligheter för staten och andra offentliga aktörer att, i enlighet med EU:s statsstödsregler, ge stöd till dessa företag eller sektorer. Den 19 mars 2020 antog Kommissionen ett tillfälligt regelverk för statsstöd, vilket utvidgades ytterligare den 3 april 2020, med syfte att motverka de ekonomiska och sociala effekterna av Covid-19. Nedan redogörs för detta tillfälliga regelverk.

Läs denna artikel som PDF här.

 

Kommissionens tillfälliga regelverk för statsstöd

Den 19 mars 2020 antog Kommissionen ett nytt tillfälligt regelverk för statliga stödåtgärder med anledning av Covid-19. Det ursprungliga syftet bakom det tillfälliga regelverket var att annars livskraftiga företag skulle klara sig igenom krisen. Den 3 april 2020 beslutade Kommissionen att revidera samt utvidga det tillfälliga regelverket, vilket innebär att regelverket nu även omfattar stöd till t.ex. forskning och utveckling. Regelverket kommer att gälla till slutet av december 2020, men giltighetstiden kan komma att förlängas. Många länder har redan hunnit införa stödåtgärder i enlighet med det tillfälliga regelverket.

Det tillfälliga regelverket innehåller bestämmelser om följande (dessa stödåtgärder återfanns i det ursprungliga tillfälliga regelverket men har nu i viss mån förändrats och förtydligats):

i. Direkta stödåtgärder med upp till 800 000 euro per företag för att avhjälpa akuta likviditetsproblem (vilket dock kan kombineras med andra typer av stöd, som t.ex. så kallat de minimis-stöd som får uppgå till maximalt 200 000 euro per mottagare under de tre senaste beskattningsåren). Denna stödåtgärd kan ges i form av t.ex. direkta stöd, selektiva skattelättnader eller förskottsbetalning.

ii. Statliga lånegarantier till företag. Lånegarantierna kan täcka upp till 90 procent av lånet.

iii. Räntesubventionerade lån till företag.

iv. Särskilda regler som gäller om stöd ges via banker och andra kreditinstitut. Regelverket klargör t.ex. att när stöd ges via en bank anses inte stödet utgå till banken utan direkt till bankens kunder.

Utvidgningen av det tillfälliga regelverket innebär att regelverket nu även omfattar följande stödåtgärder:

i. Stöd för Covid-19-relaterad och annan virus- relaterad forskning och utveckling (FoU). Stöd får ges i form av direkta bidrag, återbetalningsbara förskott eller skattemässiga fördelar. Stöd får även ges för gränsöverskridande projekt mellan medlemsstaterna.

ii. Stöd för byggande och uppskalning av testanläggningar, fram till den första industriella distributionen. Stöd kan beviljas i form av direkta bidrag, skattemässiga fördelar, återbetalningsbara förskott och förlustgarantier för att stödja investeringar som möjliggör byggande eller uppskalning av de infrastrukturer som behövs för att utveckla och testa produkter som är användbara för att hantera coronaviruset. Dessa produkter inkluderar läkemedel (inklusive vacciner) och behandlingar, medicintekniska produkter och utrustning (inklusive ventilatorer, skyddskläder, och diagnostiska verktyg),. desinfektionsmedel, datainsamlings- och behandlingsverktyg som är användbara för att bekämpa spridningen av viruset. För att uppmuntra samarbete och för att stödja snabba åtgärder kan företag erhålla en bonus när deras investering stöds av mer än en medlemsstat och när investeringen avslutas inom två månader efter beviljandet av stödet.

iii. Stöd till produktion av produkter som är relevanta för att hantera Covid-19-utbrottet. Stöd kan beviljas i form av direkta bidrag, skattemässiga fördelar, återbetalningsbara förskott och förlustgarantier för att stödja investeringar som möjliggör snabb produktion av Covid-19-relaterade produkter (vilka anges under punkt ii). För att uppmuntra samarbete och för att stödja snabba åtgärder kan företag erhålla en bonus när deras investering stöds av mer än en medlemsstat och när investeringen avslutas inom två månader efter beviljandet av stödet.

iv. Målinriktat stöd i form av uppskov med inbetalning av skatt och / eller sociala avgifter. För att ytterligare minska likviditetsbegränsningarna för företag på grund av Covid-19-krisen, och för att bevara sysselsättningen, kan medlemsstaterna bevilja riktade uppskov med inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter i de sektorer, regioner eller för de typer av företag som har drabbats hårdast till följd av utbrottet.

v. Riktat stöd i form av lönesubventioner för anställda. För att hjälpa till att begränsa effekterna av krisen för arbetstagare kan medlemsstaterna bidra till lönekostnaderna för företag i de sektorer eller regioner som har drabbats hårdast av Covid-19-utbrottet, och som annars skulle ha varit tvungna att säga upp personal.

Beslut från Kommissionen krävs

Det är viktigt att komma ihåg att stödåtgärder som ska vidtas i enlighet med det tillfälliga regelverket först måste godkännas av Kommissionen. Eftersom Kommissionen prioriterar handläggningen av statsstöd som syftar till att motverka de ekonomiska och sociala effekterna av Covid-19 är det dock möjligt att erhålla ett godkännande inom några få dagar. Under perioden 12 mars – 6 april 2020 fattade Kommissionen ett trettiotal sådana beslut.

Kommissionen kommer kontinuerligt att utvärdera om ytterligare åtgärder krävs för att medlemsstaterna ska kunna stötta ekonomin och ge företag möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet efter krisen.

Beslut från Kommissionen avseende Covid-19 relaterade stöd

Kommissionen har fattat ett flertal beslut på ansökan från flertalet medlemsstater, dels avseende stöd enligt fördragsbestämmelsen om naturkatastrofer, artikel 107(3) EUF-fördraget, och dels enligt det tillfälliga regelverket.

Dessa beslut anges här.

Kommissionen har godkänt svenska stödåtgärder

Kommissionen har godkänt två svenska stödåtgärder enligt det tillfälliga regelverket, dels en stödordning riktad främst till små och medelstora företag dels en stödordning riktad till flygföretag.

Kreditgarantier till små och medelstora företag

  • Den 2 april godkände Kommissionen en stödordning avseende statliga kreditgarantier för lån från kommersiella banker till företag som har drabbats av ekonomiska svårigheter till följd av Covid-19-krisen. Syftet med stödordningen är att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Systemet syftar till att begränsa de risker som är förknippade med att utfärda lån till de företag som har drabbats hårdast av de ekonomiska konsekvenserna av den rådande krisen, och på så sätt säkra att deras verksamhet kan fortsätta.

Kommissionen fann att den svenska stödåtgärden överensstämmer med villkoren i det tillfälliga regelverket främst pga. följande omständigheter:

  • det underliggande lånebeloppet per företag är begränsat till vad som krävs för att täcka dess likviditetsbehov under en överskådlig framtid,
  • garantierna kan tillhandahållas fram till den 30 september 2020,
  • garantierna är begränsade till tre år och kan endast undantagsvisförlängas med ytterligare tre år, och
    statens risk är begränsad till högst 70 %.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionerlig för att avhjälpa en allvarlig störning i ett av medlemsländernas ekonomi, i enlighet med artikel 107.3 b i EUF-fördraget och de villkor som fastställs i den tillfälliga ramen och godkände därför åtgärden enligt EU:s regler om statligt stöd.

Kreditgarantier till flygföretag

Den 11 april 2020 godkände Kommissionen statligt stöd uppgående till 5 miljarder kronor till flygbranschen. Stödet utgår i from av statliga kreditgarantier och kommer att vara tillgängligt för flygföretag som åtminstone sedan den 1 januari 2020 innehade svenskt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart. De aktörer vars primära verksamhet består av icke-reguljär passagerartrafik. omfattas dock inte. Cirka 20 flygföretag kommer att vara berättigade till stöd. Till dem hör såväl flygbolag som bedriver reguljär passagerartrafik som mindre företag med ambulansflyg och helikopterföretag som utför inspektioner. Syftet med stödordningen är att begränsa riskerna i samband med utlåning till de flygbolag som har drabbats hårdast av de ekonomiska konsekvenserna av coronautbrottet, så att flygbolagen har tillräcklig likviditet för att kunna fortsätta sin verksamhet under och efter den nuvarande krisen.
Kommissionen fann att den svenska stödåtgärden överensstämmer med villkoren i det tillfälliga regelverket främst pga. följande omständigheter:

  • det underliggande lånebeloppet per flygbolag är kopplat till dess likviditetsbehov under överskådlig tid,
  • garantierna får endast ställas ut fram till slutet av detta år,
  • garantierna gäller i högst sex år,
  • garantitäckningen för varje lån och garantipremierna överstiger inte de nivåer som föreskrivs i det tillfälliga regelverket.

Regeringens samtliga stödåtgärder

Regeringen har stegvis lagt fram nya stödåtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin. Delphi har gjort en sammanställning av samtliga stödåtgärder och förslag och denna uppdateras löpande. Dessa finns tillgängliga på följande länk.

Ett flertal experter på Delphi har kommenterar förslagen ur bl.a. ett arbetsrättsligt och ett hyresrättsligt perspektiv.

En närmare redogörelse av de arbetsrättsliga förslagen finns tillgängliga på följande länk.

En närmare redogörelse av förslaget om hyreslättnader finns tillgängligt på följande länk.

Elisabeth Eklund

Partner / Advokat

Stockholm

Elisabeth Eklund

Madeleine Kristoferson

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Madeleine Kristoferson