Alla publikationer

Betalningsansvar för förfarandekostnaderna vid flerpartsskiljeförfaranden, Svensk Juristtidning 2017, s.191

Våren 2015 presenterade Skiljeförfarandeutredningen sitt betänkande ”Översyn av lagen om skiljeförfarande” (SOU 2015:37). Detta innehåller bl.a. förslag om att det ska införas bestämmelser i lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF) i syfte att göra lagen mer anpassad för s.k. flerpartsskiljeförfaranden. Enligt 37 § LSF har parterna i ett skiljeförfarande ett solidariskt betalningsansvar för ersättningen till skiljenämnden (i artikeln benämnt ”förfarandekostnaderna”). Detta kan ge upphov till särskilda problem i flerpartsskiljeförfaranden. Vi anser att problemen riskerar att minska parters benägenhet att inleda sådana förfaranden och att bestämmelsen bör tas bort ur den reviderade lagen.

För att läsa hela artikeln klicka här