Alla publikationer

En kortare instanskedja för detaljplaner

Som vi har rapporterat om i flera tidigare artiklar är planoch bygglagen (”PBL”) under ständig förändring. Under våren ska riksdagen rösta om regeringens förslag till kortare instanskedja för överklagande av kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.