Alla publikationer

Nya bestämmelser vid ändring av en miljöfarlig verksamhet

Bakgrund
Industriutsläppdirektivet (IED) trädde i kraft i Sverige den 7 januari 2013 vilket initialt resulterade i några mindre ändringar i miljöbalken. Regeringen meddelade samtidigt att själva tillämpningen skulle regleras genom införandet av en rad nya förordningar. En av de förordningar som trädde i kraft den 18 juni 2013 är miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) vilken ersatt avsnitt 1 av bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och anger vilka verksamheter som är tillståndeller anmälningspliktiga. Miljöprövningsförordningen förändrar även förutsättningarna för vad verksamhetsutövare har att beakta vid en ändring av miljöfarlig verksamhet.

Tidigare reglering
Tidigare var huvudregeln att tillstånd krävdes vid ändringar av verksamheten om ändringen dels inte var mindre, dels inte innebar att en olägenhet av betydelse för människors hälsa och miljö kunde uppkomma.

Den nya regleringen
Enligt 1 kap 4 § miljöprövningsförordningen föreligger nu istället tillståndsplikt vid ändring av en miljöfarlig verksamhet

  • om ändringen i sig utgör en tillståndspliktig verksamhet som räknas upp i förordningen, eller
  • om ändringen innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma.

Vid bedömningen av om ändringen innebär en olägenhet ska en sammanvägning ske med tidigare gjorda ändringar. De ändringar som inte omfattas av tillståndsplikt är således anmälningspliktiga och det tidigare kravet att endast storleksmässigt mindre ändringar kunde anmälas har tagits bort.

Förändringen medför att fler ändringar kan anmälas istället för att tillståndsprövas. Eftersom införandet av bestämmelsen nyligen skett återstår dock att avvakta den förtydligande gränsdragning som vanligen uppkommer i rättspraxis.

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel