Alla publikationer

Principen om ne bis in idem i konkurrensrätten, Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

I ett beslut från april 2015 avseende en talan om konkurrensskadeavgift mot Swedavia AB (publ.) fick Marknadsdomstolen anledning att ta ställning till frågan om prinicpen ne bis in idem i artikel 4.1 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll gör sig gällande – dvs. att det inte är möjligt att döma ut dubbla straffsanktioner.