Tech Blog

De nya sanktionerna – så påverkas handeln med tekniska produkter

Med anledning av Rysslands invasion av och den efterkommande händelseutvecklingen i Ukraina den senaste veckan finns anledning att kort beröra hur export och handel av teknik och tekniska produkter påverkas av senare tids sanktionsbeslut. De sanktioner som EU införde mot Ryssland i fredags (den 25 februari 2022) publicerades i EU:s officiella tidning i form av en förordning, och finns att läsa här. Den nya förordningen kompletterar en tidigare gällande förordning med sanktioner mot Ryssland, och dessa två måste därmed läsas gemensamt för att läsaren ska få hela bilden av det nuvarande EU-baserade sanktionsläget.

De nya sanktionerna från EU är mycket långtgående och avser bland annat restriktioner i handeln med Ryssland beträffande produkter med dubbla användningsområden, förbud avseende handel med vissa handelspartners samt förbud mot handel av produkter inom rymd-, flyg- och oljeindustrin. Liknande sanktioner har även införts mot Belarus den 2 mars 2022 (som precis som Ryssland tidigare var belagt med vissa riktade sanktioner). I detta blogginlägg fokuserar vi främst på de sanktioner som påverkar handel med teknik och tekniska produkter av olika slag som är tillämpliga i skrivande stund. Observera att utvecklingen går snabbt och att nya sanktioner kan ha införts efter att detta blogginlägg publicerats.

Kort om produkter med dubbla användningsområden

Produkter som används civilt, men som har en militär tillämpning eller som kan användas för framställning av massförstörelsevapen och bärare av sådana vapen utgör i allmänhet produkter med dubbla användningsområden (”PDA”). I praktiken utgör väldigt många produkter PDA – allt från värmeväxlare och ventiler till olika typer av hård- och mjukvaror, radarsystem och krypteringsteknik. Tillämpningsområdet för PDA är således mycket brett.

För EU:s medlemsländer finns ett gemensamt regelverk som styr export och överföring av PDA (EU-förordning 2021/821, ”PDA-förordningen”). Därtill har varje EU-land eventuellt tillkommande nationell lagstiftning som kompletterar PDA-förordningen. I PDA-förordningen finns en icke uttömmande bilaga (bilaga I) där PDA som kräver exporttillstånd listas. PDA kan, utöver de produkter/den teknik som listas i PDA-förordningens bilaga I även vara andra produkter som kräver exporttillstånd (eller tillstånd till överföring) under vissa förutsättningar, eller i enlighet med särskilda beslut. Varje tillverkare/säljare/exportör är skyldig att känna till PDA-förordningen och klassificera sina produkter enligt förordningen.

PDA-förordningen uppställer i allmänhet krav på kontroll av PDA vid export, överföring, transitering och dylikt, bland annat i form av krav på tillstånd till export samt informationsplikt för säljare/tillverkare av PDA vid försäljning av PDA mellan två EU-länder. I sammanhanget noteras att det med uttrycket ”export” i PDA-förordningen avses export ut ur EU till ett tredje land, inte överföring/handel av produkter mellan två EU-länder. Export är ett brett begrepp som innefattar både fysisk överföring av själva produkten/varan som sådan och överföring av programvara eller teknik via elektroniska medier (telefon, fax, mail) eller att på elektronisk väg göra programvara eller teknik tillgänglig för någon utanför EU.

Kort om sanktioner

I Sverige gäller i allmänhet sanktioner som beslutats av FN, EU och OSSE. Dock kan svenska företag och koncerner som verkar internationellt behöva iaktta andra länders sanktioner också (t.ex. sanktioner som meddelats av Storbritannien och USA).

Sanktioner kan avse många olika typer av åtgärder, allt från rena vapenembargon, förbud mot export av viss utrustning eller teknik, förbud mot andra former av handel med vissa handelspartners och finansiella sanktioner. För den som handlar med eller i ett land som står under sanktioner är det mycket viktigt att ha kännedom om de för landet aktuella sanktionsbestämmelserna, då dessa skiljer sig åt mellan olika sanktionerade länder.

EU:s sanktioner genomförs antingen genom rådsbeslut eller förordningar. Rådsbesluten genomförs i form av nationell lagstiftning medan förordningarna blir direkt tillämpliga, precis som andra ”vanliga” EU-förordningar, exempelvis GDPR.

Information om aktuella sanktioner finns bland annat på Regeringskansliets och Utrikesdepartementets samt EU-kommissionens hemsidor. Även på svenska myndigheters hemsidor finns gott om information om sanktioner som påverkar myndigheternas respektive områden.

De nya sanktionerna mot Ryssland

De nya sanktionerna som publicerades den 25 februari 2022 påverkar i allra högsta grad tillverkare och exportörer av PDA till Ryssland, i form av bland annat ett uttryckligt förbud mot export av PDA och besläktade produkter till Ryssland eller för användning där (med vissa undantag). Sanktionerna innehåller därtill även förbud mot bland annat tekniskt bistånd och förmedlingstjänster samt finansiering eller ekonomiskt bistånd avseende PDA till ryska personer, enheter eller organ samt för användning i Ryssland. Eftersom sanktionerna innehåller en utökad kontroll av produkter med koppling till PDA (dvs. produkter/komponenter som är besläktade med produkter som listas i bilaga I till PDA-förordningen) såsom utrustning för tillverkning av halvledare, dieselmotorer, traktorer, dragfordon, elektronik och elektronisk utrustning m.m., är det mycket viktigt att se över vad som gäller för ditt företags handel och export.

Inspektionen för Strategiska Produkter (”ISP”), den svenska myndighet som ansvarar för exportkontroll av bland annat PDA och krigsmateriel, har på sin hemsida uppgett att de nya sanktionerna, i och med att dessa innefattar förbudsbestämmelser, i praktiken innebär att de allra flesta exporttillstånd för PDA som redan beviljats till Ryssland inte längre är giltiga. Initierade försäljningar av PDA som tidigare beviljats exporttillstånd för försäljning till Ryssland får därmed som utgångspunkt inte fullföljas, även om avtalet om leverans träffats innan sanktionerna trädde i kraft. Det finns därmed all anledning att fundera över om det är möjligt att mot sin handelspartner/kund tillämpa force majeure-klausuler i gällande avtal. Brott mot sanktioner kan enligt svensk lag medföra straff.

Utöver förbuden som avser handel med PDA finns även andra sanktioner med i EU:s sanktionspaket mot Ryssland från den 25 februari 2022. Bland annat finns ett omfattande handelsförbud för listade personer, enheter och organ för vilka tillgångar och ekonomiska resurser har frusits inom EU. Därtill har EU utökat sanktionerna mot Ryssland den 28 februari 2022, främst på den finansiella sidan.

Avslutningsvis

Liknande sanktioner som de som nämnts ovan, såväl restriktioner avseende handel med PDA och andra varor som finansiella sanktioner riktade mot personer, enheter och organ infördes av EU den 2 mars 2022 mot Belarus. Det går således mycket snabbt och nya beslut om utökade sanktioner kan komma med kort varsel. Det är därmed mycket viktigt att ha kännedom om vem som är (faktisk) motpart och för vems räkning denne handlar oavsett vilken typ av vara eller produkt det är frågan om, även avseende pågående avtal. Det kan därmed finnas anledning att närmare kontrollera ägande, kontroll och andra liknande frågor hos sina handelspartners. För detta syfte finns officiella vägledningar och ”best praxis” från EU som kan tillämpas.

Sammanfattningsvis kan sanktionerna ha mycket långtgående effekter på företag som på ett eller annat sätt direkt eller indirekt handlar med handelspartners i dessa länder, oavsett om handeln avser tekniska produkter eller annan typ av varor. Sanktionerna medför också ett behov av djupare analys av handelspartners, som en del i företagets compliance-arbete.

Vi fortsätter givetvis att bevaka vad som sker på området, och återkommer med eventuella uppdateringar.