Tech Blog

Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet) formellt antaget

Idag den 15 april antog Europeiska unionens råd (”Rådet”) formellt den version Europaparlaments och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (2016/0280(COD)) (känt som ”DSM-direktivet”) efter att även Europaparlamentet antagit samma version den 26 mars. Det nu antagna direktivet bygger på ett förslag från EU-kommissionen från 2016 men arbetet med att ta fram direktivet har pågått redan sedan 2013 som en del i EU-kommissionens arbete med att harmonisera den digitala inre marknaden i EU.

Kommissionens syfte med att föreslå direktivet har varit att harmonisera vissa aspekter av upphovsrätten på EU-nivå ytterligare mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och hur upphovsrättsskyddade verk tillsammans med den ökade gränsöverskridande användningen av verk. Direktivet bygger i mycket vidare på EU:s upphovsrättsliga direktiv från 2001 (det s.k. ”Infosoc-direktivet”). Direktivet och förslagen har varit mycket omdiskuterat och fått stor uppmärksamhet under lagstiftningsprocessen i EU, särskilt dess artiklar 15 och 17 (som tidigare kallades artikel 11 och 13).

Direktivet innehåller bland annat bestämmelser som möjliggör digitalisering för undervisningsändamål och bevarande av kulturhistoriskt material genom undantag i upphovsrätten, och på samma sätt ges utökade möjligheter till text- och datautvinning (ofta känt som ”big data”), särskilt för forskning. Genom artikel 9 (a) i direktivet ges också större betydelse till kollektiva avtalslicenser, något som kan ses som ett erkännande av den nordiska modellen för avtalslicenser på EU-nivå. Artikeln är ett initiativ från Sverige, Danmark och Storbritannien och säkrar en fortsatt användning av den nordiska avtalslicensmodellen som används i bland annat Sverige idag.

Artiklarna 15 och 17 i direktivet har som ovan nämnt uppmärksammats extra i media och det finns delade meningar kring artiklarnas för- och nackdelar. Artikel 15 handlar om skydd för digitala presspublikationer. Enkelt förklarat innebär artikeln att det blir en ny närstående rättighet för tidningsutgivare. Artikel 17 handlar om ett upphovsrättsligt ansvar för vissa plattformar. Artikeln bygger på att plattformarna ska inneha licensavtal för det upphovsrättsskyddade material som sprids på plattformen. Grundtanken med artikeln är att upphovsrättsinnehavare ska få ersättning när deras material som innehar upphovsrättsligt skydd sprids genom plattformarna. Artikeln har efter långa förhandlingar mellan medlemsstaterna blivit lång och aningen otydlig. Det framgår dock att det finns en möjlighet till ansvarsfrihet för berörda plattformar genom exempelvis identifieringsteknik.

Efter att Rådet nu antagit direktivet formellt kommer det att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning. Inom två år från publiceringen ska hela direktivet vara genomfört i svensk rätt genom ändringar av upphovsrättslagen. Delphi kommer med spänning att följa implementeringsarbetet. Fortsätt att följa bloggen för att få den senaste uppdateringen gällande direktivets fortskridning.