Tech Blog

Europeiska unionens råd antar Data Act

Europeiska unionens råd har nu antagit Data Act, eller Dataakten som den kallas på svenska. Lagstiftningen syftar till att reglera all data, både data som är personuppgifter och data som inte är personuppgifter, som samlas in från uppkopplade enheter och liknande tjänster.

I Dataakten regleras bland annat:

  1. Regler som syftar till att underlätta kunders byte av leverantörer av databehandlingstjänster, så som molntjänster.
  2. Regler om överföring av data utanför EU.
  3. Åtgärder mot missbruk av avtalsmässiga obalanser som syftar till att skydda företag inom EU från orättvisa avtal. Dessa regler ska ge små till medelstora företag större möjligheter att delta på den digitala marknaden.
  4. Åtgärder för att användare av uppkopplade enheter ska få tillgång till den data som genererats av enheterna.

Sannolikt kommer Dataakten formellt antas vid årsskiftet 2023/2024 och sedan bli tillämplig 20 månader efter antagande. Det innebär alltså att vi i praktiken börjar leva med Dataakten först i slutet av sommaren 2025.

Delar av Dataakten kommer dock att bli tillämpliga först senare. Detta gäller bland annat skyldigheten att ge användare av uppkopplade enheter tillgång till den data som producerats, vilket kommer att börja gälla 32 månader efter att Dataakten trätt i kraft. En annan bestämmelse som kommer börja gälla senare, 44 månader efter att Dataakten trätt i kraft, är åtgärderna mot missbruk av avtalsmässiga obalanser gällande avtal som ingåtts före eller samma dag som lagen trädde i kraft, om avtalstiden löper minst tio år från dagen då Dataakten trädde i kraft.

 

Denna artikel är skriven av Partner/Advokat Agnes Hammarstrand.