Tech Blog

Förslag till ändrade regler om betaltjänster och elektroniska pengar

Finansinspektionen (”FI”) föreslår ändringar i vissa föreskrifter på bankområdet, bland annat avseende regler som berör betaltjänstleverantörer, institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av e-pengar. Ändringsförslagen innebär bland annat att det kommer bli tydligare vilka handlingar som ett företag ska lämna in till FI när det ansöker om att auktoriseras eller registreras som ett betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör, e-pengainstitut eller registrerad utgivare av e-pengar.

Det föreslås även ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Ändringarnas syfte är att möjliggöra för leverantörer av kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster att endast rapportera uppgifter som är relevanta i förhållande till de krav som de ska uppfylla enligt den nyss nämnda föreskriften. Förslaget innebär att dessa leverantörer undantas från rapporteringskraven i fråga om skydd av medel samt att leverantörer som enbart tillhandahåller kontoinformationstjänster undantas från kraven att rapportera volym av betalningstransaktioner.

Vidare föreslås det ändringar i FI:s föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer för att dessa bättre ska överensstämma med Europeiska bankmyndighetens riktlinjer om krav för rapportering av svikliga förfaranden. Detta innebär att färre uppgifter ska rapporteras, och att rapporterna ska delas upp halvårsvis i stället för kvartalsvis. Utöver detta föreslås ändringar i FFFS 2018:4 som syftar till att förtydliga det närmare innehållet i information om rutiner vid byte av betalkonto och formerna för hur informationen ska lämnas. De sistnämnda ändringarna föreslås till följd av de lagändringarna som beskrivs nedan.

Utöver de av FI föreslagna föreskriftsändringarna föreslår även regeringen ändringar i lagen om betaltjänster genom proposition 2018/19:72. Ändringarna består av förtydliganden med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt huruvida vissa artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU har genomförts fullt ut i svensk rätt. Förslagen innebär bland annat förtydliganden rörande utformandet av information om tjänster och avgifter samt information vid konsumenters byte av betalkonto. Till exempel föreslås att det i lagen om betaltjänster ska förtydligas att:

  • kreditinstitut som tillhandahåller konsumenter betalkonton med grundläggande funktioner inte får begränsa antalet gånger konsumenterna får använda de tjänster som är knutna till betalkontot,
  • när betaltjänstleverantörer erbjuder betalkonton tillsammans med annan produkt eller tjänst som en del av ett paket så ska denna informera konsumenten om huruvida det är möjligt att köpa de olika komponenterna separat samt kostnaderna för varje komponent,
  • marknadsföringslagen ska tillämpas i förhållande till vissa informationskrav,
  • betaltjänstleverantörer ska informera konsumenter om rutinerna vid byte av betalkonto, samt
  • betaltjänstleverantörer som en konsument har betalkonto hos inte får ta ut någon avgift för information om betalningstransaktioner vid byte av betalkonto.

Både lag- och föreskriftändringarna föreslås träda i kraft under juli 2019.