Tech Blog

Har en individ rätt att överklaga beslut från Integritetsskyddsmyndigheten?

HFD prövar rätten att överklaga Integritetsskyddsmyndighetens beslut

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen prövat en spännande fråga gällande rätten att överklaga Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut. Frågan som prövats av HFD är om den som gett in ett klagomål till IMY, också har rätt att överklaga IMY:s beslut att inte utreda klagomålet vidare, respektive, IMY:s beslut att avsluta ett tillsynsärende som grundat sig i individens klagomål.

Är detta överklagbart av den klagande? Ja, svarar HFD!

I det här inlägget redogörs kortfattat för de två avgörandena och vad dessa innebär.

IMY:s beslut att avsluta ett tillsynsärende som grundat sig i ett klagomål

Frågan gäller ett ärende som har inletts genom ett klagomål från en individ. IMY menar att IMY:s beslut att lägga ner ärendet utan att inleda tillsyn eller vidta någon annan åtgärd, inte får några rättsverkningar eller andra betydande konsekvenser varken för den som lämnat in klagomålet eller för någon annan.

HFD menar däremot i sitt nya avgörande (mål nr 3691-22), att ett beslut av IMY att inte agera såsom klagande begärt i ett klagomål, ska betraktas som ett rättsligt bindande beslut och att detta är överklagbart enligt artikel 78 i GDPR. När det gäller tillsynsärenden som inleds till följd av ett klagomål, så menar HFD att IMY anses ta ställning till klagomålet först när själva tillsynsärendet behandlas. Om IMY då väljer att i tillsynsärendet besluta i en annan riktning än vad den klagande begärde i sitt klagomål, så ska detta förstås på samma sätt som om klagomålsärendet direkt hade hanterats och beslutats av IMY i annan riktning än vad den klagande begärde i sitt klagomål. Därför ska även den här typen av beslut i tillsynsärenden förstås som ett rättsligt bindande beslut som är överklagbart enligt artikel 78 i GDPR av individen som initierat klagomålet.

IMY:s beslut att inte utreda ett klagomål vidare

Det andra aktuella avgörandet (mål nr 6193-22) avser ett klagomål som IMY valde att inte utreda vidare. Frågan som HFD prövade var om den som har lämnat in klagomålet kan överklaga IMY:s beslut. Även här hänvisar HFD till artikel 78 i GDPR om rätten till ett effektivt rättsmedel, som gäller för rättsligt bindande beslut som meddelats av en tillsynsmyndighet, såsom t.ex. IMY.

HFD menar att när IMY fattar ett beslut vars innebörd är att IMY inte kommer göra såsom individen begär i sitt klagomål, såsom att inte utreda klagomålet vidare, måste även detta förstås som ett rättsligt bindande beslut vilket är överklagbart enligt GDPR.

Vad innebär dessa avgöranden?

Det är alltid spännande med prövning av dataskyddsfrågor. HFD:s avgöranden innebär att det nu skapats klarhet i dessa frågor. Den klagandes ställning i IMY:s ärenden har nämligen inte varit lika självklar tidigare. Bland annat uttrycks i förarbeten till nya dataskyddslagen att det är oklart om GDPR medför en överklaganderätt för den berörda individen efter tillsynsmyndighetens beslut att inte vidta någon åtgärd till följd av ett klagomål. I stället lämnades till domstolarna att ta ställning till detta (prop. 2017/18:105 s. 164 f.). Detta har i praktiken inneburit att individen som lämnat in klagomålet vanligtvis inte har betraktats som part i det aktuella målet och har inte heller getts någon rätt att överklaga den här typen av beslut.

Nu när HFD har tagit ställning till frågan, innebär det en förändring av det tidigare rättsläget och att den individ som lämnat in klagomål får en stärkt ställning. Det ska bli intressant att följa hur detta utvecklar sig i praktiken och om det kommer ske en ökning av antalet beslut från IMY som prövas i domstol. IMY skriver själva i ett inlägg på LinkedIn att de välkomnar den vägledande praxisen och att de kommer att analyserna domarna mer i detalj.

För den enskilda individen som tidigare kan ha känt sig förbisedd i klagomålshanteringen kan dessa beslut ha en positiv effekt. En annan möjlig effekt är dock att IMY inte lika enkelt kommer kunna göra strategiska överväganden kring vilken typ av tillsyn som är mest relevant för tillfället och inte heller kan välja att utöva tillsyn över frågor som individer inte själva upptäcker och klagar på. Istället kan IMY tvingas lägga resurser på de ärenden som får mest klagomål.

Vill du läsa mer? På Delphis Tech Blog har vi tidigare skrivit om att HFD meddelat prövningstillstånd i frågan och vilka rättsliga utgångspunkter som gäller. Det inlägget hittar du här.

 

Denna artikel är skriven av Senior Associate/Advokat Emilia Malmberg Larson och Associate Erica Thore.