Tech Blog

Hur kan blockchains underlätta offentliga upphandlingar?

Vi har i tidigare inlägg definierat blockchain-tekniken och nämnt vissa av teknikens möjliga tillämpningsområden respektive förbättringsområden.

Generellt sett är blockchains särskilt lämpliga för processer där många parter som ska dela data är involverade, där parterna behöver kontinuerligt uppdaterad information, och där det finns behov av att ersätta kostsamma mellanhänder och att minska tidsåtgången i transaktions- och lagringsprocesser. Tekniken bör således vara väl lämpad för en del offentliga upphandlingar, vilket har uppmärksammats på senare tid. I detta inlägg går vi igenom några praktiska exempel på möjliga tillämpningar av blockchain-tekniken inom ramen för offentliga upphandlingar. Så, hur kan blockchains underlätta offentliga upphandlingar?

Underlätta undertecknande av avtal
I februari 2019 undertecknades i Frankrike ett offentligt upphandlat kontrakt avseende entreprenadarbeten med hjälp av blockchain-tekniken. Genom att registrera all information avseende kontraktet i en blockchain genom en plattform, visste parterna att de handlingar som skrevs under var exakt likalydande som de handlingar som hade överenskommits under förhandlingarna, vilket skapade tidsbesparingar genom att ingen ytterligare genomgång av handlingarna var nödvändig vid själva undertecknandet. Därutöver behövde parterna bara skriva under två dokument istället för 1 350, vilket även har skapat besparingar i form av tid, energi, papper och pengar. Slutligen har parterna kunnat skriva under avtalet med bilagor i ursprungligt format (bl. a. BIM – Building Information Modelling), vilket har gjort det möjligt att säkerställa de framtida entreprenadarbetens kvalitet, men även entreprenadobjektets framtida användning och underhåll.
Läs hela artikeln här (endast på franska).

Automatisera fullföljandet av avtalade förpliktelser
Genom att använda smarta kontrakt kan en upphandlande myndighet/enhet underlätta, verifiera och förenkla/automatisera utförandet av ett kontrakt. I ett smart kontrakt kan parterna på förhand programmera de förutsättningar som ska utlösa utförandet av en avtalsförpliktelse. Eftersom kontraktet ligger publikt på en blockchain kan alla parter kontrollera dess innehåll och följa eventuella förändringar. Smarta kontrakt underlättar således avtalsrelationer och minskar risken dels för tvister, dels för misstag, eftersom en förpliktelse (exempelvis betalningen) utförs automatiskt när motprestationen (exempelvis en viss del av ett entreprenadarbete) har utförts.

Följa upp leverantörers utförande av upphandlade arbeten
Vissa tjänster, såsom BIMChain.io (en förening av BIM och blockchain), tillåter en upphandlande myndighet/enhet, dels att underteckna ett upphandlat kontrakt på ett decentraliserat sätt, dels att följa upp varje leverantörs och underleverantörs utförande av respektive del av ett entreprenadarbete. En sådan uppföljning skapar säkerhet och spårbarhet avseende varje delmoment i arbetena, och underlättar exempelvis reklamationer och garantiärenden.

Blockchain-tekniken lämpar sig också väl för att följa upp vissa krav (såsom djurskydd, ekologisk odling och social hållbarhet) som upphandlande myndigheter/enheter ställer inom ramen för offentliga upphandlingar. Hittills har det varit tidskrävande, dyrt och ibland omöjligt att följa upp sådana krav, inte minst när leverantörer har bedrivit sin verksamhet i utlandet. Med hjälp av blockchain-tekniken kan varje aktör (exempelvis en anställd hos en leverantör) lämna in information i realtid, man kan alltid se vem som har lagt upp information och vid vilken tidpunkt, och det är i princip omöjligt att i efterhand manipulera denna information. SKL Kommentus meddelade i maj 2019 att man avser att utveckla tekniken för att följa upp upphandlade avtal. Om tekniken kan utvecklas ser SKL Kommentus möjligheter att i offentliga upphandlingar ge mervärde till leverantörer som kan visa spårbarhet inom sin kedja, med blockchain-tekniken som en kvalitetsgaranti.

Sammanfattningsvis
Blockchain-tekniken lämpar sig väl till att användas i offentlig upphandling, och kan bland annat underlätta avtalsskrivning och avtalsuppföljning, skapa spårbarhet och säkerhet avseende utförandet av kontaktarbeten och fullföljandet av ställda krav, samt ge mervärde till leverantörer som kan visa spårbarhet inom sin kedja.

En del problem är dock fortfarande förknippade med tekniken. Att det i princip är omöjligt att i efterhand manipulera information som har lämnats i en blockchain utgör exempelvis ingen garanti på att informationen i fråga är korrekt. Tekniken är dessutom i viss del fortfarande omogen, energikrävande och svårförenlig med de krav som ställs enligt GDPR avseende behandling av personuppgifter. Mer om detta i vår artikel Blockchains och GDPR.