Tech Blog

Myndigheter vidtar åtgärder mot covid-19 relaterade marknadsföringsåtgärder

Såväl Läkemedelsverket som Konsumentverket har vidtagit åtgärder mot covid-19 relaterade marknadsföringsåtgärder.

Självtester för covid-19 är medicintekniska produkter som måste CE-märkas samt granskas och certifieras av ett oberoende granskningsföretag (så kallat anmält organ). Läkemedelsverket, som utövar tillsyn för att säkerställa att dessa krav efterlevs, har beslutat om marknadsförbud förenat med vite om 10 000 kr mot två bolags självtester för covid-19 som marknadsförts till svenska konsumenter. Anledningen till förbuden är då Läkemedelsverket anser att tillräcklig dokumentation för att visa självtesternas säkerhet och prestanda saknas.

Vidare har Konsumentverket, som utövar tillsyn av marknadsföring, meddelat att de intensifierat sitt tillsynsarbete när det gäller hälsopåståenden och att de har ett antal pågående ärenden som rör marknadsföring kopplat till covid-19. Ett av tillsynsärendena, där Konsumentverket även meddelat att de överväger att väcka talan, är mot en influencer som i sin marknadsföring av dennes fiskleverolja gjort påståenden som kan anses ge intryck av att intag av fiskleveroljan skulle vara fördelaktigt ur hälsoperspektiv i dessa covid-19 tider. Av ärendet framgår att Konsumentverket anser att påtalad marknadsföring bland annat innefattar vilseledande hälsopåståenden och aggressiv marknadsföring genom att anspela på konsumenters oro för covid-19 i strid med marknadsföringslagen.

Sammanfattningsvis är det trots rådande omständigheter och oberoende av ens intention viktigt att säkerställa att man följer gällande lagar och regler.