Tech Blog

Ny ordförande – ”Chair(wo)man” för Artikel 29-gruppen

I torsdags den 27 februari publicerade den franska dataskyddsmyndigheten ”CNiL” ett pressmeddelande med nyheten att CNiL:s ordförande Isabelle Falque-Pierrotin nu även har blivit vald till ordförande för den så kallade ”Artikel 29-gruppen”.

Artikel 29-gruppen är en arbetsgrupp som har inrättats enligt artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ”dataskyddsdirektivet”. Gruppen har därför kommit att kallas just ”Artikel 29-gruppen”, även om gruppens fullständiga namn egentligen är ”Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter” (Article 29 Working Party on Data Protection). Artikel 29-gruppen är ett oberoende rådgivande EU-organ för frågor som rör skydd av personuppgifter och personlig integritet. Gruppens arbetsuppgifter beskrivs i artikel 30 i dataskyddsdirektivet och i artikel 15 i direktiv 2002/58/EG.

Av punkt 4 i dataskyddsdirektivets artikel 29 framgår att ”Arbetsgruppen skall välja sin ordförande. Ordförandens mandattid skall vara två år. Mandatet kan förlängas”. Sedan fyra år tillbaka och fram till den 27 februari var representanten för Nederländernas dataskyddsmyndighet, Jacob Kohnstamm, ordförande för Artikel 29-gruppen, men nu har alltså ordförandeposten övertagits av Isabelle Falque-Pierrotin. Artikel 29-gruppen utsåg samtidigt även två nya vice ordförande: Wojciech Rafal Wiewiórowski (Polen) och Gérard Lommel (Luxemburg) som ersatte de tidigare vice ordförande Christopher Graham(Storbritannien) och Igor Němec (Tjeckien).

Som vi tidigare har tagit upp här på bloggen så innehåller förslaget till dataskyddsförordning ett förslag om att en ny europeisk dataskyddsstyrelse ska inrättas som ska bestå av representanter för de nationella dataskyddsmyndigheterna (kapitel VII). Dataskyddsstyrelsen avses ersätta och få en mer central roll än Artikel 29-gruppen. Isabelle Falque-Pierrotin tillträder alltså ordförandeposten vid en särskilt intressant tidpunkt, i och med det pågående arbetet med dataskyddsförordningen. Som vi kan förstå står Isabelle Falque-Pierrotin inför en spännande och utmanande period som ordförande under sin mandatperiod på minst två år. CNiL tar i sitt pressmeddelande särskilt upp två utmaningar som Isabelle Falque-Pierrotin och artikel 29-gruppen står inför; (1) att förbereda sig inför de förändringar som ett antagande av förslaget till dataskyddsförordning kommer att innebära och (2) att utveckla samarbetet mellan dataskyddsmyndigheterna på ett större internationellt plan.

Artikel 29-gruppen består som bekant av en företrädare för varje nationell datatillsynsmyndighet i EU-medlemsstaterna, en företrädare för EU-kommissionen samt den europeiske datatillsynsmannen. Norge, Island, Liechtenstein, Kroatien och Makedonien. deltar som observatörer. Sveriges representant i artikel 29-gruppen är Datainspektionens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö. Om du vill läsa mer om artikel 29-gruppens olika nationella representanter kan du göra det här ->