Tech Blog

Nya konsumentregler snart verklighet!

Att hålla ögonen på – Digital Single Market
Ingen har nog undgått GDPR som nu gällt i ett drygt år, och många har säkert hört talas om GDPR:s ”systerlag” – ePrivacyförordningen – som förväntas antas inom kort. Båda dessa lagar är, tillsammans med ett flertal andra lagar, en del av EU:s stora satsning ”Digital Single Market” vilken syftar till att skapa en digital inre marknad inom EU.

En av många förutsättningar för att kunna skapa en digital inre marknad är att möjligheterna för gränsöverskridande försäljning underlättas, vilket bl.a. kan göras genom att samtliga EU-länder tillämpar så lika lagstiftning som möjligt så att konsumenter i alla EU-länder kan känna en ökad trygghet vid gränsöverskridande handel. Detta har EU tagit fasta på, och därför pågår just nu ett stort arbete med att ta fram och se över befintliga EU-gemensamma lagar på konsumenträttens område. Resultatet av detta arbete ser vi i att det fullkomligen pumpas ut ny EU-lagstiftning som gäller när ett företag säljer till konsumenter. Nedan följer ett axplock av dessa nyheter.

Senaste nytt: nya konsumentköpsregler
I mitten av april antogs ett nytt EU-direktiv som kommer medföra nya konsumentköpsregler i Sverige och övriga EU-länder vid försäljning av varor till konsumenter – både via e-handel och i fysisk butik. De nya reglerna förväntas börja gälla senast 2022.

Tanken med det nya EU-direktivet är att så långt möjligt ha samma regler i hela EU. Vissa regler är dock ”minimi-regler” vilket innebär att det även framöver kommer finnas visst utrymme för nationella avvikelser och olika regler kan då ändå komma att gälla i olika länder i EU. De som säljer till flera EU-länder kommer därför även fortsatt behöva tillämpa delvis olika regler och ha olika rutiner i olika länder för att följa gällande lagar.

Det nya EU-direktivet innehåller en mängd olika regler, bl.a. följande:

Nya regler kring fel och reklamation
Reklamationstiden vid köp av varor kommer även fortsatt vara minst två år i hela EU
I tidigare förslag till EU-direktivet föreslogs att reklamationstiden skulle vara en och samma i hela EU, vilket hade underlättat avsevärt för företag med försäljning i flera länder. Detta förhandlades bort och precis som tidigare kommer reklamationstiden sannolikt variera i olika länder i EU. Vi vet inte hur det kommer bli i Sverige, men troligen kommer reklamationstiden om tre år bestå.

Presumtionstiden för fel i varor utökas – från sex månader till ett eller två år
Enligt nuvarande svenska regler behöver en konsument inte bevisa att det fanns ett fel på varan när konsumenten köpte den om felet ifråga visar sig inom sex månader från att varan avlämnades. Istället gäller som många känner till en omvänd bevisbörda som innebär att det är säljaren som ska visa att det inte förelåg ett fel. Detta innebär i praktiken att många företag regelmässigt beviljar reklamationer som framförs inom sex månader från köpet för att inte behöva lägga tid och resurser på att motbevisa konsumentens påstående om fel i varan. I den nya lagen utökas denna s.k. presumtionstid från sex månader till ett eller två år beroende på vad lagstiftaren i varje medlemsstat bestämmer. Detta innebär att det även fortsatt kommer gälla olika presumtionstider i olika EU-länder. För svenska företag innebär de nya reglerna att presumtionstiden förlängs med antingen sex eller 18 månader.

Tydligare regler för varor med digitala komponenter
Konsumentköpsreglerna ska gälla även för de digitala komponenterna i en vara
Idag saknas tydliga regler kring ansvar för digitala komponenter i varor. Den nya lagen tydliggör att konsumenter ska ha samma rättigheter även för de digitala komponenterna i varor, t.ex. applikationer i smarta klockor eller smarta kylskåp.

Skyldighet att lämna information om och tillhandahålla uppdateringar
Företag som säljer varor som innehåller någon digital komponent, t.ex. i form av en app som konsumenten måste använda för att kunna använda varan, är skyldiga att ge löpande information om samt tillhandahålla uppdateringar av den digitala komponenten till konsumenten som krävs för att varan ska överensstämma med avtalet. Detta innebär att företag som säljer den typen av varor sannolikt måste införa nya rutiner och processer för hur de arbetar med information om uppdateringar och tillhandahållande av detsamma.

På gång: regler om böter vid brott mot konsumentregler
Undersökningar har visat att företag i stor utsträckning bryter mot gällande konsumentskyddsregler. För att öka incitamenten för företag att arbeta mer aktivt med regelefterlevnad är EU därför på gång med att anta nya sanktionsregler som ska gälla vid brott mot EU-gemensamma konsumentskyddsregler som t.ex. distansavtalsreglerna. Förslaget innebär bl.a. att företag ska kunna drabbas av böter upp till 4 % av omsättningen eller upp till €2 miljoner när en överträdelse av konsumentreglerna drabbar konsumenter i flera EU-länder. Därutöver ska andra påföljder införas. Än så länge finns dock fortfarande gott om tid för att se över sin sajt samt villkor och rutiner så att gällande lagar och regler uppfylls. Bötesreglerna förväntas nämligen börja gälla 2,5 år efter att reglerna antas i EU, och ännu är de inte antagna.