Tech Blog

Nya riktlinjer för outsourcing av bank- och finansverksamhet

Den 25 februari 2019 publicerade EBA nya riktlinjer för outsourcing av bank- och finansverksamhet. Riktlinjerna är en uppdatering av tidigare riktlinjer och är ämnade att skapa ett mer harmoniserat europeiskt regelverk för banker och finansinstitut som omfattas av EBA:s mandat. Riktlinjerna ersätter tidigare regelverk på området, bland annat EBA:s riktlinjer för outsourcing till molntjänstleverantörer som publicerades 2017. De nya riktlinjerna träder i kraft den 30 september 2019.

FI har ännu inte beslutat om de ämnar tillämpa de nya riktlinjerna. Det kommer sannolikt ta cirka tre månader för FI att översätta riktlinjerna och meddela EBA om myndigheten avser att tillämpa riktlinjerna. FI väntas även besluta om Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) ska uppdateras eller ersättas av nya föreskrifter.

Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillsyn av outsourcad verksamhet samt att garantera säker och effektiv outsourcing av verksamhet utan onödiga risker. De nya riktlinjerna stämmer i hög grad överens med nuvarande svenska föreskrifter, men kan komma att innebära vissa ändringar och nyheter. En sådan nyhet är att de nya riktlinjerna är tillämpliga på alla outsourcingprojekt, och alltså inte enbart arbete och funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten. Ytterligare en förändring som är av vikt att notera är att banker och finansinstitut måste dokumentera all outsourcing och på begäran göra denna dokumentation tillgänglig för FI:s granskning, dock är banker och finansinstitutet enligt riktlinjerna enbart skyldiga att anmäla outsourcing av funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten. En sista nyhet är att banker och finansinstitut som önskar outsourca verksamhet måste analysera riskerna som är förknippade med den planerade outsourcingen samt bedöma hur väsentlig den outsourcade verksamheten är för bolaget innan outsourcingen genomförs.

Delphi kommer att fortsätta följa utvecklingen på området och uppföljningsinlägg kommer att publiceras.