Alla insights

Delphi insights: Återbetalningsskyldigt på grund av sen avstämning – rätten till korttidsstöd

Möjligheten att få korttidsstöd har nyttjats av många svenska bolag sedan coronapandemin slog till i mars 2020. Regelverket för korttidsstöd har dock visat sig vara restriktivt utformat och ett trubbigt verktyg som lett till oönskade effekter då flera bolag nu tvingas betala tillbaka det preliminära stöd som de fått.

Återbetalningsskyldigheten beror i många fall på att bolaget inte gjort avstämningen till Tillväxtverket i rätt tid. Enligt lagen ska bolag som ansökt om stöd göra en avstämning var tredje månad. Görs avstämningen för sent blir bolaget återbetalningsskyldigt för allt stöd som bolaget erhållit – om det inte är uppenbart oskäligt.

Det ställs mycket höga krav för att det ska anses uppenbart oskäligt att återkräva stödet. Domar från Kammarrätten i Stockholm har visat att det faktum att Tillväxtverkets datasystem legat nere eller en avsaknad av verifiering av inlämnade uppgifter genom BankID-signeringen inte är tillräckliga skäl.* Det krävs i princip att bolagets företrädare varit svårt sjuk och inte kunnat genomföra avstämningen i tid på grund av det för att stödet inte ska återkrävas. Det innebär att få bolag sannolikt kommer vinna framgång med en överklagan av Tillväxtverkets beslut om återbetalning på grund av sen avstämning.

Det är mot bakgrund av detta många bolag som hamnat i en situation där de måste betala tillbaka allt stöd som de erhållit, pengar som i värsta fall inte finns i bolaget. Tillväxtverket har konstaterat att konsekvenserna av att tillämpa lagen blir oproportionerliga, och i slutet av maj 2021 gav Tillväxtverket in en begäran om lagändring till regeringen.

Ett lagförslag har utarbetats, en möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete, och remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget som i korthet skulle innebära:

1. En möjlighet för bolag att göra en ny avstämning, om Tillväxtverket beslutat om återbetalningsskyldighet på grund av sen avstämning.
2. En skyldighet för Tillväxtverket att skicka ut en påminnelse till bolag som är sena med avstämningen.

Eftersom detta endast är ett förslag som fortfarande behandlas är det svårt att säga annat än att det finns både ett behov och en önskan om en förändring. Vi håller er uppdaterade.

Har du frågor kring hur ert bolag ska hantera en begäran om återkrav eller andra arbetsrättsliga frågor är ni varmt välkomna att kontakta Delphis arbetsrättsgrupp.

* Kammarrätten i Stockholms dom i mål 1509–21, 2299–21 och 8547–20

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Magnus Nedstrand

Senior Counsel / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Emmy Falck

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Emmy Falck

Mathilda Benoni

Associate

Göteborg

Mathilda Benoni