Alla insights

Delphi insights: Upphandlingsmyndigheten presenterar förslag till hållbarhetskriterier för cirkulära massor och fyllnadsmaterial

Utsläpp från upphandlingar genomförda inom kategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En stor del av påverkan uppstår som ett resultat av hantering och brytning av schaktmassor. Under 2019 uppgick klimatpåverkan till följd av offentliga inköp till 23,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter, enligt uppgifter från Upphandlingsmyndigheten. Av dessa 23,5 miljoner ton stod inköpskategorin bygg, fastighet och mark för 9,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter, vilket utgör hela 39 procent av den totala påverkan.

Nu har Upphandlingsmyndigheten tagit fram förslag på kriterier som kan användas vid upphandlingar och projektering av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader för att öka återanvändningen av schaktmassor och minska antalet transporter. Förslaget innehåller fem kriterier som riktar sig till offentliga byggherrar och beställare:

  • Massdispositionsplan i projekteringsskedet,
  • Masshantering inom totalentreprenad,
  • Masshantering vid utförandeentreprenad,
  • Klimatberäkning av masshantering, samt
  • Digitala orderkvitton/följesedlar.

Samtliga föreslagna kriterier är förenade med tekniska specifikationer som konkretiserar hur respektive kriterium ska uppfyllas, hur uppföljning ska genomföras samt hur respektive kriterium kan användas i praktiken. Kravdokumenten innehåller därtill olika nivåer. På basnivå ger kraven stöd för upprättande av massdispositionsplaner som ska vara inriktade på att minska klimatpåverkan och brytning av nya massor. På avancerad nivå ger kraven stöd till hur klimatberäkningar kan göras.

De föreslagna klimatkraven syftar till att bidra till en ökad återanvändning av massor och på så sätt minska hanteringen av berg, sand, grus och andra schaktmassor. Kraven är ute på remiss fram till den 16 augusti och kraven är tilltänkta som komplement till myndighetens tidigare förslag på klimatkrav.

Förslaget i sin helhet kan läsas här.

Christian Härdgård

Partner / Advokat

Malmö

Christian Härdgård

Nicole Schiller

Associate

Malmö

Nicole Schiller