Alla insights

Delphi insights: Nytt kommittédirektiv om förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken

Den 8 juni fattade regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska se över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas och förkortas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Målsättningen är att viktiga förändringar ska träda i kraft under nuvarande mandatperiod och uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2024.

Enligt utredningsdirektiven är syftet med utredningen att säkra näringslivets konkurrenskraft, öka investeringsviljan samt att främja en effektiv industriell klimatomställning för att nå klimat- och miljömålen. Regeringen anser att miljöbalken behöver anpassas till de förändrade utmaningar som industrin och verksamhetsutövare står inför, bland annat för att möta det ökade energibehovet och ökade krav på klimat- och miljöanpassningar.

Den tillsatta utredningen ska i huvudsak fokusera på följande områden.

  1. Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.
  2. Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats.
  3. Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.
  4. Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bl.a. överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Det ska bli mycket intressant att ta del av utredningens kommande förslag. Det kan dock konstateras att det under 2022 presenterades ett antal konkreta förslag för effektivare tillståndsprocesser från de statliga utredningarna Miljöprövningsutredningen och Klimaträttsutredningen som flera aktörer är överens om skulle effektivisera tillståndsprövningarna och därmed förkorta handläggningstiderna. Eftersom dessa förslag redan är färdigutredda är det olyckligt att det nu tillsätts ännu en utredning, vilket innebär att tiden för konkreta och nödvändiga åtgärder för att effektivisera de svenska tillståndsprocesserna riskerar att skjutas ytterligare framåt i tiden.

För mer information, se regeringens hemsida.

Caroline Appelberg

Senior Associate

Malmö

Caroline Appelberg

Erica Nobel

Partner / Advokat

Malmö

Erica Nobel