Alla nyheter

Regeringens nya krispaket i korthet

På dagens presskonferens har regeringen presenterat en rad stödåtgärder till företag och anställda för att lindra effekterna av coronaviruset.

  • Korttidspermittering införs idag

Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten tar ett betydligt större kostnadsansvar jämfört med när lagen tillkom 2013.

Stödet ska lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket. Ett sådant godkännande ska bara lämnas om arbetsgivarens ekonomiska svårigheter är tillfälliga och allvarliga och att detta beror på omständigheter utanför arbetsgivarens kontroll.  Vidare krävs att nedgången var oförutsedd samt att arbetsgivaren också har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaderna. Här syftar lagstiftaren exempelvis på avbrytande av provanställningar och att säga upp konsultuppdrag.

Statens utökade ansvar för andelen av lönekostnaderna är begränsat till stödmånader som infaller under perioden 16 mars 2020 till och med 31 december 2020.

Vidare krävs att korttidsarbete antingen har stöd i centrala och lokala kollektivavtal eller, på arbetsplatser där kollektivavtal saknas, ett skriftligt avtal om korttidsarbete med minst 70% av de anställda på driftenheten.

Förslaget träder i kraft 7 april 2020 men med retroaktiv effekt från och med 16 mars 2020.

  • Staten tar över sjuklöneansvaret april och maj

Fram till nyligen har gällt att företaget står för sjuklönekostnaderna de första 14 dagarna varefter Försäkringskassan tar över betalningen av sjukpenning. Nu föreslås att staten fullt ut ska ersätta arbetsgivarna för denna kostnad under två månader, april och maj 2020. Även egenföretagare ska kunna få en schabloniserad sjukpenning.

Hur detta ska hanteras praktiskt får vi återkomma till.

  • Anstånd med moms, sociala avgifter och preliminärskatt

För företag som normalt sett sköter sina skatter finns nu möjlighet att få anstånd för tre månaders skattebetalningar under en tolvmånadersperiod. Även redan gjorda betalningar sedan januari ska kunna återkrävas. Allt i syfte att stärka företags likviditet och förhindra uppsägningar.

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud