Alla nyheter

Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en konsekvensanalys av regeringens förslag gällande producentansvar

Advokatfirman Delphi har bistått Svenska Förpackning- och tidningsinsamlingen AB (FTI) med en rättslig analys av konsekvenserna av regeringens förslag till promemorian ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren”. Delphi anser att flera delar i förslaget inte är rättsligt förankrade.

Av regeringens förslag framgår väsentligt skärpta krav avseende servicenivå och vad som anses utgöra ett lämpligt insamlingssystem.

Förslaget innebär förändringar i producentansvaret för förpackningar och returpapper samt helt ändrade förutsättningar för producentansvaret och insamlingen av förpackningar och returpapper i och med att fastighetsnära insamling föreslås vara huvudregeln. Regeringen föreslår att fastighetsnära insamling ska finnas för en betydande andel av bostadsfastigheterna i Sverige. Situationen när en fastighetsägare inte vill ha FNI regleras dock inte i förslaget. Den som driver insamlingssystemet har inte någon möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren och den som avser att driva ett insamlingssystem ges inte fullt förfogande över systemet trots att det kommer att kräva betydande investeringar.

Regeringen vill genomföra förändringarna genom ändring av förordning. Därigenom undgås den demokratiska process som ändring genom riksdagsbeslut innebär. Delphis slutsats är att regeringen måste göra en noggrann konsekvensanalys innan ändringar kan genomföras. I flera centrala delar av regeringens förslag saknas en skälighetsavvägning enligt miljöbalken. Detta gäller särskilt:

  1. kravet på insamlingssystemets servicenivå till hushåll,
  2. att alla material föreslås omfattas av insamlingssystemet och
  3. att insamlingssystemet ska omfatta förpackningsavfall från utemiljöer.

Delphi framför även kritik då det bland annat finns en risk att förslaget leder till en osund konkurrens från kommunernas sida.

Delphis team har bestått av projektledare Karin Roberts, som har biträtts framförallt av Torben Beck Johansson samt Amanda Wiggh, Madeleine Kristoferson, Erica Nobel och Nina Persson och Elisabeth Eklund som ansvarig delägare.