Alla nyheter

Tydligare regler vid konsumentavtal träder i kraft 1 maj 2020

EU-kommissionen har följt upp de nationella implementeringarna av direktivet (2011/83/EU) om konsumenträttigheter som trädde i kraft 2011 och har vid granskningen haft synpunkter på Sveriges genomförande av direktivet.

Med anledning av det ändras från och med 1 maj 2020 följande fyra lagar:

1. Marknadsföringslagen
2. Avtalsvillkorslagen
3. Konsumentköplagen
4. Distansavtalslagen

Nedan följer en summering av några av ändringarna som träder i kraft 1 maj 2020.

Marknadsföringslagen
22 a §:s krav på näringsidkare att tillhandahålla konsument med viss information innan avtals ingående förtydligas. Förtydligandena innebär bland annat att näringsidkarens skyldighet att, vid avtal om digitalt innehåll, informera om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet begränsas till att gälla ”i den utsträckning näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till det”.

Avtalsvillkorslagen
13 § föreskriver att avtalsvillkor som innebär att en konsument ska betala mer än det som i avtalet anges vara priset är ogiltiga, om konsumenten inte uttryckligen har godkänt villkoret. Det förtydligas att en konsument som redan har betalat i enlighet med ett sådant ogiltigt villkor har rätt att få tillbaka det som har betalats.

Konsumentköplagen
Riskövergången från säljare till köpare förtydligas så att risken för varan som utgångspunkt övergår från säljaren till köparen i och med att köparen själv eller genom en representant (inbegripet av köparen anlitad transportör) får besittning av varan. Nyssnämnda tidpunkt för riskövergång gäller dock inte för det fall köparen anlitar en transportör som säljaren erbjudit/föreslagit.

Distansavtalslagen
Bland annat införs krav på näringsidkare att tillhandahålla konsument med ångerrätt ett standardiserat ångerrättsformulär (tillgängligt här), inte bara informera om att sådant finns såsom framgår i dagsläget. När och hur konsument ska tillhandahållas formuläret skiljer sig åt beroende på typ av avtal som näringsidkaren och konsumenten ingår.

Vid ”distansavtal” ska formuläret som utgångspunkt tillhandahållas ”klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används” innan avtalet ingås. För det fall näringsidkaren inte tillhandahållit konsument med formuläret i ”en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten” innan avtalets ingående ska näringsidkaren göra det i avtalsbekräftelsen.

Vid ”avtal utanför affärslokaler” ska formuläret tillhandahållas ”klart och begripligt i en handling eller, om konsumenten samtycker till det, i en annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten”.

Med ”handling” avses pappersdokument och exempel på ”annan läsbar och varaktig form” är via e-post eller på ett usb-minne.

Rebecka Harding samt Elin Brodén kommer berätta mer om såväl dessa som andra nya konsumentregler under ett webinarium torsdag den 23e april. Anmälan till webinariet sker här.

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding

Relaterat innehåll