Alla nyheter

Vinst i principiellt viktigt ärende i Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation

Delphi har framgångsrikt biträtt läkemedelsföretaget Janssen-Cilag AB (”Janssen-Cilag”) vid branschnämnden Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (”NBL”) som prövar marknadsföring av läkemedel. Janssen-Cilag anmälde ett konkurrerande läkemedelsföretags marknadsföring av ett startpaket för ett visst läkemedel eftersom Janssen-Cilag ansåg att den stred mot Läkemedelsbranschens Etiska Regelverks (”LER”) regler om donationer.

Marknadsföringen var riktad till hälso- och sjukvården och innebar att ett startpaket för en viss behandling, som var värt tiotusentals kronor, erbjöds kostnadsfritt under en initial period medan patienten endast betalade en kostnad om 100 kr för startpaketet. NBL delade Janssen-Cilags uppfattning om att erbjudandet utgjorde en donation i strid mot donationsregeln i LER. Detta eftersom marknadsföringserbjudandet innebar en kostnadsbesparing för hälso- och sjukvården, inte syftade till att stödja forskning och utveckling samt gav incitament till att förskriva ytterligare kvantiteter av läkemedlet eftersom patienten kunde behöva längre behandling än det startpaket som erbjöds.

Ärendet, som prövades direkt av NBL efter att det hade hänvisats dit av underinstansen Informationsgranskningsnämnden (”IGN”), har principiell betydelse vad avser tolkningen av vad för slags samarbeten som är tillåtna mellan läkemedelsbolag och hälso- och sjukvården och under vilka omständigheter det är tillåtet att skänka bort läkemedel som inte är en del av läkemedelsförmånen och för vilka som huvudregeln fri prissättning gäller.

Delphis team bestod av Elisabeth Eklund och Rebecka Harding.