Alla publikationer

Bolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga aspekter av covid-19

Utbrottet av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har aktualiserat juridiska frågeställningar av olika slag. Coronavirusets spridning har bland annat lett till att flera bolag väljer att vidta åtgärder inför bolagsstämmor, vilket för många publika bolag innebär att ett stort antal aktieägare samlas. Vilka alternativ finns för bolagen till att låta aktieägarna delta på plats eller för en aktieägare som känner oro över att delta på stämman? Vidare riskerar covid-19 att påverka både noterade bolags löpande informationsgivning och den information som offentliggörs i de finansiella rapporterna framöver.

Denna artikel är skriven av Andréas Wiren och Emil Blomqvist.

Läs artikeln som PDF här.

 

Bolagsstämmor och covid-19

Aktiebolagslagens utgångspunkt är att bolagsstämman ska hållas fysiskt på den ort där bolaget har sitt säte eller den ort som anges i bolagsordningen. Det finns emellertid vissa alternativa tillvägagångssätt för aktieägare som inte vill delta på plats och åtgärder som bolagen kan vidta som är förenliga med aktiebolagslagen.

Ombud

Ett alternativ för en aktieägare som inte själv vill delta på stämman är att använda sig av ett ombud. Aktieägarnas rätt att låta sig representeras av ombud på bolagsstämma är ovillkorlig och bolaget kan således inte neka en aktieägare detta. För att delta genom ombud krävs att aktieägaren har utfärdat en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakten kan exempelvis ställas ut till stämmans ordförande eller annan som med relativ säkerhet kommer delta på stämman. Fullmakten kan kombineras med en röstinstruktion.

Poströstning

Det finns en möjlighet att i bolagsordningen ta in en bestämmelse om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt via post eller att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta om detta. Det är få bolag som har tagit en sådan bestämmelse i bolagsordningen, men för de som har en sådan kan det vara ett alternativ till att delta på den fysiska stämman.

Deltagande på distans

En ytterligare fråga som uppkommer är om det är möjligt för bolaget att arrangera stämman på ett sätt som gör det möjligt för aktieägare att delta på distans, exempelvis genom videolänk. Så länge bolagsstämman som sådan hålls på orten för bolagets säte eller den i bolagsordningen föreskrivna orten är det möjligt att låta aktieägare delta på ett sådant sätt. Att arrangera stämman på detta sätt kräver dock att stämman godtar förfarandet. Det är också viktigt att det arrangeras på ett sätt som gör att det är möjligt för en aktieägare som deltar på distans att följa förhandlingar och delta i diskussioner och beslut. Om aktieägarna ska erbjudas möjligheten att även rösta på distans ställs höga krav på den mjukvara som används vad gäller identifiering av aktieägare, möjligheten att rösta i realtid samt tillförlitlighet i rösträkningen m.m. Det kan därför finnas vissa praktiska aspekter som gör att det är svårt att arrangera stämman på ett sådant sätt, särskilt med kort varsel.

Byte av lokal

Flera bolag har på grund av virusets spridning inför stämman valt att efter att kallelsen gått ut byta lokal som möjliggör exempelvis större spridning på deltagarna och att inpasseringen underlättas. Det är möjligt enligt aktiebolagslagen att göra ett sådant byte av lokal, så länge den nya lokalen också finns på den ort som utpekas i lagen eller bolagsordningen. Bytet av lokal får däremot inte medföra att någon aktieägare missar stämman utan det kan exempelvis krävas att en aktieägare som åkt till den lokal som utpekas i kallelsen hänvisas till den nya lokalen.

Allmänna sammankomster och bolagsstämmor

En fråga som uppkommer mot bakgrund av regeringens beslut att förbjuda sammankomster med fler än 500 deltagare är hur detta ska ses i förhållande till bolagsstämmor. Vår bedömning är att en bolagsstämma normalt sett inte är att ses som en allmän sammankomst givet att bolagsstämman riktar sig till en sluten krets och inte till allmänheten. Undantaget skulle kunna vara bolagsstämmor i riktigt stora bolag med många aktieägare där den inbjudna kretsen är så pass stor att stämman skulle kunna jämföras med en allmän sammankomst.  Det står således klart att den överväldigande majoriteten av alla svenska bolagsstämmor i nuläget inte omfattas av regeringens förbud.  Det går dock inte att utesluta att bedömningen i framtiden blir en annan om regeringen skulle komma med andra typer av förbud för att begränsa möjligheten för människor att träffas i större grupper/folksamlingar.

Eftersom bolaget inte kan neka aktieägarna rätten att delta på stämman kan bolaget välja att senarelägga stämman för det fall de nu gällande riktlinjerna vad gäller persongränsen för en sammankomst skulle komma att ändras. För årsstämmor kan detta skapa särskilda problem om förbudet mot sammankomsterna skulle fortsätta gälla en längre tid framöver eftersom en årsstämma måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Bolaget riskerar i så fall att få betala förseningsavgifter om årsredovisningen inte kan registreras i rätt tid hos Bolagsverket. Bolagsverket har också meddelat att de i nuläget inte har någon möjlighet att besluta om anstånd med anledning av detta.

De noterade bolagens informationsgivning och covid-19

Informationsgivning enligt marknadsmissbruksförordningen i relation till covid-19

Ett bolag vars finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad (som Nasdaq Stockholm och NGM Equity) eller en multilateral handelsplats, MTF (som Nasdaq First North Growth Market och Spotlight Stock Market) har en skyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) att så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör bolaget. Med insiderinformation menas (i) information av specifik natur som (ii) inte har offentliggjorts, som (iii) berör bolaget eller dess finansiella instrument, och som sannolikt skulle ha en (iv) väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument om den offentliggjordes. Kopplat till det pågående utbrottet av covid-19 är det möjligt att virusets följdverkningar innebär att exempelvis ett bolags finansiella position eller resultat påverkas negativt på ett sätt som gör att informationen om detta träffas av kriterierna ovan och således måste offentliggöras omedelbart (s.k. vinstvarning). Det är också möjligt att resultatet för bolag i vissa branscher ökar på grund av covid-19 till följd av, exempelvis, ändrade köpmönster hos konsumenter på ett sätt som gör att den informationen träffas av kriterierna ovan och måste offentliggöras omedelbart (s.k. omvänd vinstvarning).

Vid bedömningen av om information om effekter av covid-19 på bolagets finansiella position eller resultat är att betrakta som insiderinformation ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av tidigare av bolaget offentliggjord information. Huvudregeln är att om informationen väsentligt avviker från vad som tidigare publicerats eller kan antas inte vara i linje med marknadens förväntningar kan det finnas skäl att betrakta informationen som insiderinformation som således måste offentliggöras så snart som möjligt.

Uppskjutet offentliggörande

I uttrycket ”så snart som möjligt” ligger dock en viss möjlighet för bolaget att avvakta med offentliggörandet i sådan utsträckning som krävs för att säkerställa att informationen kan offentliggöras på ett sätt som är förenligt med formerna för offentliggörande enligt MAR, dvs. att information ska vara korrekt, relevant och tydlig och inte vilseledande. Ett uppskjutande av offentliggörandet av insiderinformation kan göras om följande tre rekvisit är uppfyllda.

  • Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget eller deltagare på marknaden.
  • Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten.
  • Bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Ett uppskjutet offentliggörande kan bli aktuellt exempelvis om det är uppenbart att information om effekterna av covid-19 kommer att få en väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument men att den information bolaget har om effekterna ännu inte är sådan att den kan presenteras korrekt, relevant och tydligt utan att vara vilseledande.  Det är bolaget självt som bedömer huruvida förutsättningar för ett uppskjutet offentliggörande föreligger och ett uppskjutet offentliggörande sker således på bolagets egen risk.

Särskilda rekommendationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

Utöver de krav som alltid gäller enligt MAR vad gäller offentliggörande av insiderinformation har Esma utfärdat särskilda rekommendationer vad gäller bolagens löpande informationsgivning samt finansiell rapportering med anledning av det fortsatta utbrottet av covid-19 vilka redogörs för nedan.

  • Bolagen ska så snart som möjligt offentliggöra relevant och väsentlig information avseende effekterna av covid-19 på bolagens verksamhet, framtidsutsikter eller finansiella situation i enlighet med deras öppenhetsskyldigheter enligt MAR.
  • Bolagen bör öppet i sin årsredovisning för 2019 redovisa faktiska och potentiella effekter av covid-19 i den utsträckning det är möjligt baserat på både en kvalitativ och kvantitativ bedömning av deras verksamhet, finansiella situation och ekonomiska resultat. Om årsredovisningen för 2019 är färdigställd bör detta istället belysas i bolagens delårsrapporter.

Andreas Wirén

Partner / Advokat

Stockholm

Andreas Wirén

Emil Blomqvist

Senior Associate

Stockholm

Emil Blomqvist