Alla publikationer

En ny, modern patentlag; verklighet redan 1 januari 2025?

Den 11 april överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås att den nuvarande patentlagen (1967:837) som kom för snart 60 år sedan ska ersättas av en ny modernare version, anpassad efter den europeiska patentkonventionen (”EPC”) och avtalet om en enhetlig patentdomstol (”Domstolsavtalet”). Den nya patentlagen föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2025.

Att patent är viktiga för innovation är ett faktum. För att skydda både ekonomiska och samhällsnyttiga värden som ligger i innovationer och uppfinningar är det viktigt att det finns ett välfungerande patentsystem. Någon samlad översyn av patentlagen har inte gjorts sedan dess ikraftträdande. Den har dock uppdaterats löpande med hänsyn till samhällsutvecklingen och det internationella samarbetet. Enskilda bestämmelser har lagts till i den ursprungliga dispositionen och nya kapitel har lagts till – antingen mitt i lagen eller i slutet. Det finns därför enligt regeringen ”ett stort behov av att modernisera patentlagstiftningen så att överskådligheten förbättras och det blir lättare att förstå och tillämpa lagen”.

Det nya lagförslaget innehåller en omfattande språklig och redaktionell modernisering. Samtliga bestämmelser har setts över för att lagen ska bli tydligare och lättare att tillämpa. Dispositionen överensstämmer dock till stor del med den nuvarande patentlagen.

Läs hela artikeln här.

Kristian Fredrikson

Counsel / Advokat

Malmö

Kristian Fredrikson

Lisa Alneberg

Senior Associate / Advokat

Malmö

Lisa Alneberg

Relaterat innehåll