Tech Blog

”AI-agendan för Sverige” lanseras

Det statliga forskningsinstitutet RISE presenterade den 23 februari 2021 ett förslag till en ny AI-agenda för Sverige. Agendan har framarbetats av ett 50-tal representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn med syftet att accelerera de positiva effekterna av användning av artificiell intelligens (”AI”) i det svenska samhället.

Förslaget omfattar fem områden:
– Övergripande nationella satsningar
– Allmänheten, civilsamhället och människan i digital tid
– Näringsliv och offentlig sektor
– Utbildning och forskning
– Infrastruktur och möjliggörande regelverk

De juridiska utmaningarna med AI-teknik är många och det är även något som diskuteras i AI-agendan. Av förslaget framgår att lagar måste moderniseras och anpassas efter den nya verkligheten där AI är en naturlig del av samhället. Lagar bör, enligt förslaget, utformas utifrån ett etiskt perspektiv med människan i centrum och det är av stor vikt att lagar utformas teknikneutralt. EU är en viktig aktör och i förslaget framhålls att regelverk på EU-nivå behöver anpassas med bibehållet dataskydd. Vidare måste EU säkerställa att det finns rättsliga förutsättningar för försöksverksamhet inom AI för att AI ska kunna införas effektivt i samhället.

I agendan identifieras några juridiska frågor som särskilt viktiga vid användning av AI; dataskydd, patent, frågor om ansvar och produktsäkerhet. Det föreslås bland annat att Integritetsskyddsmyndigheten får i uppdrag att ta fram enkla och tydliga exempel på hur personuppgifter kan hanteras på ett juridiskt säkert sätt vid användning av AI och att ansvaret vid automatiserat beslutsfattande klargörs närmare. Vidare föreslås det också att lagändringar görs för att möjliggöra ytterligare delning av data och information.

Sverige är inte ensamma med att införa strategier för AI. I januari 2020 presenterade Norge en nationell strategi och från EU-kommissionen förväntas AI-specifik lagstiftning presenteras under första kvartalet av 2021.

AI-agendan går att ladda ner här.