Tech Blog

Digital Markets Act – Ett förslag till reglering av EU:s inre digitala marknad

Bakgrund

Idag är mer än 10 000 onlineplattformar verksamma i Europas digitala ekonomi och sju av världens tio största företag är digitala marknadsaktörer. EU-kommissionen anser det problematiskt att vissa stora plattformar har en sådan stark ställning och betydande kontroll över den digitala marknaden, eftersom att det skapar problem ur ett konkurrensperspektiv. Försämrade möjligheter att konkurrera på den digitala inre marknaden har enligt EU-kommissionen i sin tur lett till högre priser, sämre kvalitet, färre valmöjligheter samt mindre innovation.

I december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning på området –  Digital Markets Act (DMA). Syftet med förordningen är att skapa harmoniserade regler på den digitala marknaden för att främja innovation och konkurrens.

Förordningens tillämpningsområde     

EU-kommissionen föreslår att förordningen ska tillämpas på centrala plattformstjänster som tillhandahålls eller erbjuds av så kallade grindvakter. Grindvakter är enligt förordningen internetplattformar som har en stor inverkan på den digitala inre marknaden, har en stark ställning som nätport, det vill säga kopplar samman en stor bas av användare och företag, och även har eller är på väg att få en fast förankrad och varaktig ställning på marknaden. I förordningen uppställs ett antal tröskelvärden.

  • Ett företag anses ha en betydande inverkan på marknaden om det har haft en årlig omsättning på minst 6,5 miljarder euro under de senaste tre räkenskapsåren eller om de har haft en omsättning på 65 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret och tillhandahåller en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater.
  • En plattform utgör en viktig nätport om den har mer än 45 miljoner aktiva slutanvändare per månad i EU och mer än 10 000 aktiva företagsanvändare per år som varit etablerade i unionen under det senaste räkenskapsåret. Om dessa tröskelvärden varit uppfyllda under de senaste tre räkenskapsåren anses företaget ha en fast förankrad och varaktig ställning.

Skyldigheter enligt förordningen

För grindvakterna uppställs i förordningen ett antal skyldigheter, vilka måste uppfyllas för var och en av de centrala plattformstjänsterna. Skyldigheterna syftar till att förbjuda ett antal metoder som EU-kommissionen anser är uppenbart orättvisa. De skyldigheter och krav som följer av förslaget är omfattande och komplexa. Nedan följer en sammanfattning av några centrala skyldigheter.

Tillgång till och användning av data

Genom insamling av data från sina användare får grindvakter tillgång till omfattande mängder data, vilket skapar konkurrensfördelar. Enligt förslaget ska grindvakter vara skyldiga att dela data som levereras eller genereras genom företagsanvändares och deras kunders interaktioner på plattformen. Vidare ska grindvakter inte få använda data som genereras genom verksamhet som bedrivs av företagsanvändare på deras plattform, till konkurrensfördel när de erbjuder tjänster som liknar företagsanvändarnas. Det ska även vara förbjudet att utan samtycke använda eller utnyttja personlig information från andra tjänster eller tredje part, såvida inte slutanvändare har gett sitt samtycke i enlighet med GDPR. Skyldigheten att dela med sig av data i kombination med det starka skyddet för personuppgifter ger upphov till flera komplicerade gränsdragningar och frågeställningar.

Försäljning och saluföring av varor och tjänster

I förslaget föreslås ett förbud mot diskriminering till fördel för egna tjänster, exempelvis måste villkor och priser vara rättvisa och icke-diskriminerande. Grindvakterna får inte heller prioritera sina egna tjänster/produkter framför andras genom att exempelvis ge dem en mer fördelaktig rankning. Grindvakter ska inte få hindra företagsanvändare att saluföra sina varor och tjänster på olika marknader eller plattformar.

Bättre transparens

Transparensen hos stora plattformarna är idag i viss mån bristfällig. Förordningen innehåller ett antal regler som syftar till att fortsättningsvis garantera bättre transparens. Grindvakter ska vid reklamtjänster ge annonsörer information om vilket pris som betalas för var och en av de olika annonseringstjänsterna. Vidare ska de ge tillgång till resultatmätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörer och utgivare ska kunna göra en egen, oberoende kontroll av annonsdatabasen.

Om en grindvakt tillhandahåller en sökmotor, ska även information om rangordning, sökning, klickning och visning av data tillhandahållas.

Förbjudet att begränsa företagsanvändare och slutanvändare

Grindvakter ska inte få begränsa företagsanvändare från att fritt förvärva innehåll, abonnemang, funktioner eller andra föremål utanför grindvaktens centrala plattformstjänster. Exempelvis får de inte kräva att användare tillhandahåller, använder eller samverkar med grindvaktarens egna identifieringstjänst, om andra identifieringstjänster finns tillgängliga.

Vidare måste grindvakterna garantera dataportabilitet på ett effektivt sätt. De får inte tekniskt begränsa slutanvändarnas möjlighet att byta mellan och abonnera på olika programvaruapplikationer och tjänster som ska nås med hjälp av grindvaktens operativsystem. Grindvakterna ska inte heller få hindra användare från att avinstallera förinstallerad programvara eller appar, under förutsättning att programvaran eller apparna inte är nödvändiga för systemet och inte av tekniska skäl kan erbjudas av tredje parter.

Sanktioner

Enligt förslaget kan två olika sanktioner bli aktuella; böter och vite. Om grindvakten uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att uppfylla vissa i förordningen stadgade skyldigheter kan de åläggas att betala böter på upp till 10 % av företagets totala årsomsättning. Vid fastställandet av bötesbeloppet ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är, hur länge den varat och hur ofta den upprepats. Kommissionen kan även genom vite, på upp till 5 % av den genomsnittliga dagsomsättningen, ålägga företag, inbegripet grindvakter, att uppfylla vissa skyldigheter fastställda genom beslut, exempelvis ett beslut att underkasta sig en inspektion på plats.

Avslutande kommentar

Det föreslagna regelverket är en viktig del av kommissionens strategi för främjandet av konkurrens på den digitala inre marknaden. Samtidigt är det komplext och innebär omfattade skyldigheter för de som betecknas som grindvakter. Otydligt specificerade skyldigheter kan bli problematiska mot bakgrund av de höga sanktionsavgifter som kan bli aktuella om regelverket inte efterföljs. Komplexiteten kan även göra det svårt för företag och konsumenter att identifiera de rättigheter som följer av förordningen.

Innan förslaget kan antas ska det diskuteras med Europaparlamentet och medlemsstaterna. Om den föreslagna texten antas kommer den att bli direkt tillämplig i hela EU och tillämpas från och med sex månader efter ikraftträdandet.

Förslaget i sin helhet hittar du här.