Tech Blog

EU-domstolen förändrar förutsättningarna för programvarudistribution

I målet The Software Incubator (C-410/19) diskuterar EU-domstolen vad som ska anses som en ”vara” enligt direktiv 6/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter som implementerats i Sverige genom lag om handelsagentur (”Agentlagen”). I korthet innebär målet att förmedling av eviga licenser till programvara anses falla inom Agentlagens tillämpningsområde. För svenskt vidkommande innebär domen att Högsta domstolens dom NJA 2008 s 24 delvis måste tolkas i ett nytt ljus.

Delphis partner Johan Hübner har uppmärksammat detta mål i en artikel där han också reflekterar över potentiell framtida rättsutveckling. Du hittar artikeln här. Artikeln kommer också att publiceras i Lov & Data nr 149 inom ett par veckor.